Αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επαγγελματικό απόρρητο, συνεργασία εποπτικών αρχών

 

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 
Άρθρο 23: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την τήρηση των υποχρεώσεων και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Στο πλαίσιο εποπτείας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με την επιφύλαξη αρμοδιοτήτων και εξουσιών που απορρέουν από άλλες διατάξεις να:
(α) απαιτεί από τους ελεγκτές, τους εκδότες, τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους εκδότες, τους κατόχους μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ή από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, καθώς και από τα πρόσωπα που τα ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτά, να παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα, μη δυνάμενα να επικαλεσθούν επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο
(β) απαιτεί από τον εκδότη να δημοσιοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α) με τη μορφή, τα μέσα και εντός των προθεσμιών που ορίζει. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατόπιν ακρόασης του εκδότη, να δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές με δική της πρωτοβουλία στην περίπτωση που ο εκδότης ή τα πρόσωπα που τον ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτόν δεν το πράττουν
(γ) απαιτεί από τα διευθυντικά στελέχη των εκδοτών και των κατόχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή των πρόσωπων που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος νόμου και, εάν είναι αναγκαίο, να προσκομίζουν περαιτέρω πληροφορίες και έγγραφα
(δ) να ζητά από τη σχετική οργανωμένη αγορά να αναστείλει τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάσθηκαν από τον εκδότη οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του. Ο εκδότης οφείλει να εκθέσει τις απόψεις του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να άρει τις τυχόν παραβάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των επενδυτών, δύναται να ζητήσει από την οργανωμένη αγορά την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών του εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 μέχρι να διαπιστώσει την άρση των παραβάσεων
(ε) εποπτεύει κατά πόσο ο εκδότης δημοσιοποιεί έγκαιρα πληροφορίες, με Σκοπό α εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση του κοινού σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει
(στ) δημοσιοποιεί το γεγονός ότι ένας εκδότης, μέτοχος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και ένα πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11, δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους
(ζ) πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 3340/2005, ελέγχους στην επικράτεια της προκειμένου να εποπτεύσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
(η) εξετάζει κατά πόσο η πληροφόρηση που αναφέρεται στον παρόντα νόμο συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες Κυρώσεις σε περίπτωση που ανακαλύπτει παραβάσεις. Στην αρμοδιότητα της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η εξέταση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 4 χωρίς αυτό να επηρεάζει τις αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου είναι δειγματοληπτικοί.

 
Άρθρο 24: Επαγγελματικό απόρρητο - Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών
1. Σε ό,τι αφορά την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου για πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος νόμου, ισχύει η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/ 1991 (ΦΕΚ 167 Α`).
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και την άσκηση των εξουσιών της, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνδράμει τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
2α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπέμπει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις όπου αίτημα συνεργασίας απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
3. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Αρμόδιων Αρχών των κρατών-μελών, της ΕΑΚΑΑ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Αρμόδιες Αρχές, την ΕΑΚΑΑ ή με φορείς τρίτων χωρών στις οποίες οι οικείες νομοθεσίες έχουν αναθέσει την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας. Η παραπάνω ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει πληροφορίες προς τις Αρμόδιες Αρχές ή φορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εφόσον και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν τις δημοσιοποιεί, χωρίς τη ρητή συναίνεση των Αρμόδιων Αρχών του κράτους - μέλους που τις παραχώρησαν. Στην περίπτωση παροχής τέτοιας συναίνεσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεση τους.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την εκπόνηση κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών με Σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βάσει των Οδηγιών 2003/6/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ. Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι η δημιουργία:
 (α) ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα συσταθεί σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, των διαχειριστών των οργανωμένων αγορών και των εθνικών μητρώων εταιριών που καλύπτονται από την πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, και
 (β) ενός ενιαίου ηλεκτρονικού δικτύου ή μιας κοινής βάσης ηλεκτρονικών δικτύων, μεταξύ των κρατών μελών.