Αποζημίωση και χρηματοδότηση από το ΤΕΚΕ

 

2.         Αποζημίωση και χρηματοδότηση από το ΤΕΚΕ

 

Άρθρο 9 του ν. 3746/2009

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους. Στην έννοια των καταθέσεων δεν εμπίπτουν οι συμφωνίες πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (repos), οι απαιτήσεις εκ των οποίων καλύπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου.

2. α) Η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. β) Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Για τη μετατροπή από τους καταθέτες των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων που αφορούν τις καταθέσεις σε ξένα νομίσματα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αντίστοιχα νομίσματα, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων. Στο ως άνω όριο συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη. γ) Αν το ποσό της κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία της παραγράφου 8 του άρθρου 23 για τον τρόπο αναπροσαρμογής των τακτικών ετήσιων εισφορών.

3. Για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του δικαιούχου καταθέτη, κατά τους όρους των άρθρων 440 επ. του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος. Στην περίπτωση καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης σε καταθέτες υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι κατευθυντήριες αρχές του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

4. α) Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων από κοινού, κατά την έννοια του ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α'), το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Εάν δεν προκύπτει το τμήμα κατάθεσης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, θεωρείται για τους σκοπούς της αποζημίωσης ότι η κατάθεση ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. β) Η κατάθεση ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα θεωρείται ως κατάθεση ενός δικαιούχου για τον υπολογισμό του ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη, κατά την έννοια του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Εάν υπάρχουν πολλοί πραγματικοί δικαιούχοι, για την εφαρμογή του ορίου που προβλέπει η παράγραφος 2 ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.

 

Άρθρο 10 του ν. 3746/2009

1.α) Το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης όλους τους επενδυτές - πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, πλην των απαριθμούμενων στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου, για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη έναντι ορισμένου συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. β) Αν το ποσό της κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία της παραγράφου 8 του άρθρου 23 για ανάλογη αναπροσαρμογή των τακτικών εισφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

2. Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων στο ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και, συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεών του έναντι του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εάν το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο δεν προκύπτει από τη μεταξύ των συνδικαιούχων και του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος σύμβαση, για τους σκοπούς της αποζημίωσης η απαίτηση νοείται ότι ανήκει στους συνδικαιούχους κατά ίσα μέρη. Απαίτηση ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα νοείται, για τους σκοπούς της αποζημίωσης, ως απαίτηση απορρέουσα από επένδυση ενός και του αυτού επενδυτή.

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πραγματικό δικαιούχο των κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον η ταυτότητά του διαπιστώνεται ή δύναται να διαπιστωθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση περισσότερων πραγματικών δικαιούχων, για τον υπολογισμό του ορίου της κάλυψης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα, σύμφωνα με τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των ως άνω κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Άρθρο 11 του ν. 3746/2009

Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες κατηγορίες: 1. Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, που τηρούνται στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό.

2. Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «ιδίων κεφαλαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.

3. Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών.

4. Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.

5. Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 11 του ν. 3601/2007.

6. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισής τους.

8. Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία.

9. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερεθνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ.

10. Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων των κατά νόμο δύο τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του.

11. Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κε-φάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.

12. Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11.

13. Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των τρίτων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.

14. Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις από αποδοχές συναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια έκδοσής του.

15. Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.

 

Άρθρο 12 του ν. 3746/2009

Εξαιρούνται επίσης από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις 1 και 3 έως 13 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Άρθρο 13 του ν. 3746/2009

1. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη εν όλω ή εν μέρει. Μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη όταν οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσμη και δεν έχει καταβληθεί από συμμετέχον στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς της όρους και συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις του: α) είτε να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, β) είτε να παραδώσει στους επενδυτές-πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που τους ανήκουν και τα οποία το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για λογαριασμό τους παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση του συμμετέχοντος σύμφωνα με το δίκαιο και τους όρους που διέπουν τη σύμβασή του με τον καλυπτόμενο πελάτη και ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση αυτή του συμμετέχοντος θεμελιώνεται στη σύμβαση ή στο νόμο.

3. Η παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του ν. 3601/2007 δεν συνιστά καθ' εαυτή περίπτωση αδυναμίας συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

4. Το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων εφόσον: α) Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κοινοποιήσει στο ΤΕΚΕ απόφασή της, την οποία εκδίδει εφόσον διαπιστώσει ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών ή επενδυτών-πελατών του, κατά περίπτωση, για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική του κατάσταση και η αδυναμία αυτή προβλέπεται ότι δεν είναι αναστρέψιμη στο προσεχές μέλλον ή β) Δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος έχει εκδώσει απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας, κατά περίπτωση, των καταθετών ή των επενδυτών-πελατών και εν γένει δανειστών του πιστωτικού ιδρύματος να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση που το γεγονός αυτό συμβεί πριν δημοσιευτεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται υπό (α) ανωτέρω. Ειδικώς προκειμένου περί της ενεργοποίησης της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών, η κατά την περίπτωση (α) ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που αποδειχθεί, για πρώτη φορά, ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 14 του ν. 3746/2009

1. α. Το ΤΕΚΕ, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος, ή της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την περίπτωση β' του άρθρου 26, όπου έχει την καταστατική έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα του οποίου υποκατάστημα λειτουργεί στην Ελλάδα που καλύπτεται συμπληρωματικά από το ΤΕΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3, καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο αφορούν οι ως άνω αποφάσεις, και, μετά τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, συμψηφισμούς, καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. β. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος. γ. Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις σε καταθέτες και επενδυτές-πελάτες απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς.

2. Σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήσεως του ΤΕΚΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εγκρίνει: α) μία παράταση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, προκειμένου για την καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες. β) μία τρίμηνη παράταση της προβλεπόμενης στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας για την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ σε επενδυτές-πελάτες.

3. Το ΤΕΚΕ δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκου επί του ποσού αποζημίωσης για το διάστημα μέχρι την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους καταθέτες και επενδυτές-πελάτες, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Το ΤΕΚΕ δεν μπορεί να επικαλεστεί τις προθεσμίες των παραγράφων 1 (α) και 2 (α) του παρόντος άρθρου για να αρνηθεί την καταβολή της αποζημίωσης σε καταθέτη ο οποίος, αποδεδειγμένα, δεν ήταν σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζημίωσή του δυνάμει του παρόντος.

5. Το ΤΕΚΕ ανακοινώνει δια του τύπου τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15.

6. Το ΤΕΚΕ μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων και μηχανισμών του, ιδίως μέσω της διενέργειας περιοδικών ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων στους καταθέτες εμπροθέσμως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, διαπιστώσει ότι συντρέχει γεγονός το οποίο ενδέχεται, κατά την κρίση της, να οδηγήσει στην έκδοση οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος αποφάσεις. Προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι καταθέσεις αυτών των υποκαταστημάτων καλύπτονται συμπληρωματικά από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους - μέλους υποδοχής, το ΤΕΚΕ ειδοποιεί το εν λόγω αλλοδαπό σύστημα εγγύησης καταθέσεων εντός ευλόγου χρόνου αφότου λάβει ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 

Άρθρο 15 του ν. 3746/2009

1. Εντός ευλόγου χρόνου μετά την έκδοση απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση προς τους επενδυτές-πελάτες για να προβάλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενό τους.

2. Η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τουλάχιστον φύλλα κάθε εφημερίδας, που απέχουν χρονικά μεταξύ τους από πέντε μέχρι και δέκα ημέρες.

3. Η δημοσιευόμενη πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του κεντρικού καταστήματος της καταστατικής έδρας του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, ως προς το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης μέσω του ΤΕΚΕ, β) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εξαμήνου αλλά ούτε και μεγαλύτερη του εννεαμήνου από την τελευταία των δημοσιεύσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γ) τη διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο υποβολής και το ακριβές περιεχόμενο αυτών, παραλαμβάνοντας σχετικό έντυπο που θέτει στη διάθεσή τους το ΤΕΚΕ.

4. Το ΤΕΚΕ δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με ανακοίνωσή του που υπόκειται στους όρους δημοσιότητας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών-πελατών μέχρι τρεις μήνες.

5. Το ΤΕΚΕ δεν δύναται να επικαλεσθεί την τυχόν λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτή-πελάτη ο οποίος, αποδεδειγμένα, δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως την αίτηση αποζημίωσης.

 

Άρθρο 16 του ν. 3746/2009

1. Το ΤΕΚΕ δύναται να ορίζει εμπειρογνώμονες με γνώση επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του σε ειδικά θέματα υπολογισμού της καταβλητέας αποζημίωσης επενδυτών-πελατών.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του ΤΕΚΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος και οι τυχόν οριζόμενοι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις: α) μπορούν να ζητούν από το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα:

(i) να εκφέρει άποψη ως προς το βάσιμο των προβαλλόμενων από τους αιτούντες αξιώσεων και, (ii) σε περίπτωση αμφισβήτησης, να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά και β) εξετάζουν τη βασιμότητα των αιτήσεων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, καθορίζοντας και το αναλογούν στον κάθε αιτούντα ποσό της αποζημίωσης.

3. Εκτός των εντεταλμένων υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΤΕΚΕ και οι τυχόν οριζόμενοι εμπειρογνώμονες έχουν την απαιτούμενη για την επιτέλεση του έργου τους εξουσία πρόσβασης στα βιβλία που τηρούνται από το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα, υποχρεούμενοι σε απόλυτη εχεμύθεια έναντι τρίτων ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 24, οι δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων των κατά το παρόν άρθρο οριζόμενων εμπειρογνωμόνων βαρύνουν τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός από αυτά στις, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ετήσιες τακτικές εισφορές.

 

Άρθρο 17 του ν. 3746/2009

1. Για την εξακρίβωση των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη που έχει υποβάλει στο ΤΕΚΕ αίτηση για αποζημίωσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, καθώς και τυχόν ανταπαιτήσεων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος κατά του αιτούντος, λαμβάνονται υπόψη τα βιβλία που τηρεί και τα στοιχεία που εκδίδει το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα δικαιολογητικά, εκτιμώνται δε αυτά τα αποδεικτικά μέσα ελεύθερα από το ΤΕΚΕ.

2. Το ύψος της καταβλητέας σε κάθε επενδυτή-πελάτη αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου και τους όρους που διέπουν τη συμβατική σχέση του πελάτη με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων για το συμψηφισμό ομοειδών απαιτήσεων μεταξύ του επενδυτή-πελάτη και του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος.

3. Εφόσον ο επενδυτής-πελάτης έχει ουσιαστικώς επιβεβαιωθείσα νόμιμη αξίωση για να του παραδοθούν χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να του παραδώσει ή να του επιστρέψει, η αποτίμηση των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται με βάση την αξία τους κατά την ημέρα: α) δημοσίευσης της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή β) δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 13, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την έκδοσή της.

4. Για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης σε κάθε επενδυτή-πελάτη που έχει υποβάλει στο ΤΕΚΕ αίτηση αποζημίωσής του για απαιτήσεις του κατά του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, αθροίζεται το σύνολο των εξακριβωμένων απαιτήσεων του αιτούντος κατά του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, από όλες τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που του παρείχε το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα και ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών των οποίων αυτός είναι δικαιούχος, του νομίσματος και του τόπου παροχής των υπηρεσιών.

 

Άρθρο 18 του ν. 3746/2009

Μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης, το ΤΕΚΕ:

α) εκδίδει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι δικαιούχοι αποζημίωσης αιτούντες επενδυτές-πελάτες του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, με προσδιορισμό του χρηματικού ποσού που δικαιούται ο καθένας, και το οποίο κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοσή του και β) ανακοινώνει σε κάθε αιτούντα χωριστά το πόρισμά του ως προς αυτόν το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοση του πρακτικού της υποπαραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, με προσδιορισμό του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που δικαιούται.

 

Άρθρο 19 του ν. 3746/2009

Το ΤΕΚΕ δύναται να απαιτήσει από καταθέτη ή επενδυτή - πελάτη επιστροφή της καταβληθείσας σε αυτόν αποζημίωσης, εφόσον διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης της αιτήσεώς του σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εντός πενταετίας από της καταβολής της αποζημίωσης.

 

Άρθρο 20 του ν. 3746/2009

1. Οι αξιώσεις των καταθετών και επενδυτών-πελατών έναντι του ΤΕΚΕ παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη της τελευταίας εκ των παρατάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας, εναντίον καταθέτη, επενδυτή-πελάτη, πραγματικού δικαιούχου ή άλλου προσώπου έχοντος συμφέρον σε ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή προκύπτουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, το ΤΕΚΕ αναστέλλει οποιαδήποτε καταβολή, μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση, ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη του στοιχείου iii της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το ΤΕΚΕ υποκαθίσταται στα δικαιώματα των αποζημιωθέντων καταθετών και επενδυτών- πελατών και για ποσό ίσο προς τις πληρωμές του προς αυτούς και ικανοποιείται προνομιακά κατά τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων από το προϊόν της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, το ΤΕΚΕ κατατάσσεται στη σειρά που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του ν. 2533/1997 κατά οφειλέτη-ΕΠΕΥ, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 13Α του ν. 3746/2009

1. Το Σκέλος Εξυγίανσης παρέχει χρηματοδότηση:

α) σε πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, β. σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος των εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, με βάση την κατάταξη τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 στοιχείο (β) (ιι), με εξαίρεση τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα Τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κεφαλαίου I της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 (Β' 1714), καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους. Μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση. Το ποσοστό της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ύψος των ετήσιων εισφορών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθορίζονται επίσης ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών, ο τρόπος τήρησης και διαχείρισης των διαθεσίμων του Σκέλους Εξυγίανσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Σε περίπτωση ένταξης στο Σκέλος Εξυγίανσης ή αποχώρησης πιστωτικού ιδρύματος από αυτό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, για τον υπολογισμό και καταβολή της ετήσιας εισφοράς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, α, ίν, τρίτη υποπαράγραφος, καθώς και η παράγραφος 4 (ε) του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ που προκύπτουν από τις ανωτέρω εισφορές δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ ή της παραγράφου 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ είτε επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα συμπληρωματικές εισφορές είτε το Σκέλος Εξυγίανσης δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες πηγές είτε αποφασίζεται συνδυασμός και των δύο. Για τα ποσά των δανείων αυτών εγγυώνται τα συμμετέχοντα στο Σκέλος πιστωτικά ιδρύματα. Οι όροι των εΥ λόγω δανείων και εγγυήσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία συμμετοχής κάθε πιστωτικού ιδρύματος στην τακτική εισφορά του προηγουμένου έτους. Για τα παραπάνω δάνεια μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου το κεφάλαιο που απαιτείται για το σχηματισμό του Σκέλους Εξυγίανσης δύναται να καταβληθεί υπό μορφή δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο ή από το Σκέλος Κάλυψης καταθέσεων του ΤΕΚΕ ή από κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για το οποίο δύναται να εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, οι όροι χορήγησης εγγυήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Εάν ενεργοποιηθεί το ΤΕΚΕ για τους σκοπούς των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν. 3601/2007, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης τα Σκέλη του ΤΕΚΕ αποκτούν αξιώσεις κατά του πιστωτικού ιδρύματος που τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση, οι οποίες ικανοποιούνται προνομιακά από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154 περίπτωση γ' του Πτωχευτικού Κώδικα και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το ύψος της απαίτησης του άρθρου 154 περίπτωση γ' του Πτωχευτικού Κώδικα ανά δικαιούχο που ικανοποιείται προνομιακά κατά το προηγούμενο εδάφιο υπόκειται σε ανώτατο όριο, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό της απαίτησης κάθε δικαιούχου ικανοποιείται μετά τα Σκέλη του ΤΕΚΕ και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

Άρθρο 9 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α 40)

12. Για δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο θα αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.