Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

 

5.         Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

Άρθρο 6α του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ A 219)

Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις που συνάπτουν τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με πελάτες τους για την παροχή πίστωσης προς εξόφληση του τιμήματος αγοράς μετοχών στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του νόμου αυτού [εννοείται του ν. 2843/2000], καθώς και οι συμβατικοί τόκοι που απορρέουν από τις παραπάνω συμβάσεις.

[Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή, από 14.07.2005]