Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσεων