Αναδιάρθωση, σύσταση, έδρα, διάρκεια, σκοπός Συνεγγυητικού και συμμετοχή σε αυτό

 

1. Αναδιάρθωση, σύσταση, έδρα, διάρκεια, σκοπός Συνεγγυητικού και συμμετοχή σε αυτό

 

Άρθρο 61 ν. 2533/1997

1. Με τον παρόντα νόμο αναδιαρθρώνεται το υφιστάμενο "Κοινόν

Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών" του

ν.δ/τος 3078 της 7/11 Οκτωβρίου 1954, όπως ισχύει, και μετονομάζεται σε

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών", με διακριτικό

τίτλο "Συνεγγυητικό" με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση του

Συνεγγυητικού στις ανάγκες προστασίας του επενδυτικού κοινού και την

προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 97/9/ΕΚ

Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997,

σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Για τις σχέσεις του

Συνεγγυητικού με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "the Athens

Stock Exchange Members Guarantee Fund" .

2. Το Συνεγγυητικό αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με

χαρακτήρα εξασφαλιστικό, διέπεται δε ως προς κάθε θέμα που αφορά τη

λειτουργία του από τις διατάξεις του παρόντας μέρους, Η αναδιάρθρωση

του Συνεγγυητικού δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική

κατάσταση και στις υφιστάμενες έννομες σχέσεις του Συνεγγυητικού, εκτός

από τις μεταβολές που ρητά προβλέπονται στο παρόν μέρος.

 

Άρθρο 62 ν. 2533/1997 1. Έδρα του Συνεγγυητικού ορίζεται η Αθήνα.

2. Το Συνεγγυητικό έχει αόριστη διάρκεια η δε λύση του αποφασίζεται

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεγγυητικού υπό την αίρεση της

έγκρισης της απόφασης αυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία

εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη

λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών

του και στη διανομή της περιουσίας του.

 

Άρθρο 63 ν. 2533/1997 Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς

και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη

ανατρέψιμης αδυναμίας Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που

απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, και

την υποστήριξη, με τον τρόπο αυτόν, της σταθερότητας και αξιοπιστίας

της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Άρθρο 64 ν. 2533/1997

1. Η συμμετοχή των μελών του Χ.Α.Α. στο Συνεγγυητικό είναι

υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε παροχής των

καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Από την 26η Σεπτεμβρίου 1998 ή

προγενέστερη ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού

Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η

συμμετοχή κάθε άλλης Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό καθίσταται υποχρεωτική

και συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε παροχής των καλυπτόμενων

επενδυτικών υπηρεσιών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης των αμέσως

προηγούμενων εδαφίων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο

Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, εφόσον

καλύπτονται από σύστημα εγγύησης των συναλλαγών που καταρτίζουν το

οποίο παρέχει στους εντολείς τους και στα αντισυμβαλλόμενα με αυτές

μέλη στην Ελλάδα τουλάχιστον ισοδύναμη κάλυψη με αυτήν του

Συνεγγυητικού.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκτιμά κατά περίπτωση εάν το αλλοδαπό

σύστημα εγγύησης συναλλαγών παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη κάλυψή με

αυτήν του Συνεγγυητικού λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε

συστήματος, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την ύπαρξη σχετικής

διακρατικής σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας καταγωγής της

Ε.Π.Ε.Υ. ή της αναγνώρισης του Συνεγγυητικού στην χώρα καταγωγής της

Ε.Π.Ε.Υ. τις καλυπτόμενες υπηρεσίες, το όριο κάλυψής ανά επενδυτή, τις

προϋποθέσεις και προθεσμίες καταβολής αποζημιώσεων σε εντολείς ή

αντισυμβαλλόμενα μέλη, τυχόν περιορισμούς ως προς τους εντολείς ή

αντισυμβαλλόμενα μέρη, την ευχέρεια διακίνησης κεφαλαίων από τη χώρα

καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ. προς την Ελλάδα, τη φερεγγυότητα και την

αποτελεσματικότητα του αλλοδαπού συστήματος, βάσει των ακόλουθων

πληροφοριών και στοιχείων:

(α) Εφόσον πρόκειται για Ε Π.Ε.Υ. που λειτουργεί ως μέλος βάσει των

διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), όπως ισχύει, των

πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται να της παρέχονται από την

αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής της Ε.Γ.Ε.Υ. σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), όπως ισχύει, ή

τυχόν πρόσθετων πληροφοριών παρέχει η αρμόδια αλλοδαπή αρχή στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(β) Εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ., που δεν λειτουργεί ως μέλος βάσει

των διατάξεων του άρθρου 13 ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), όπως ισχύει, των

πληροφοριών και στοιχείων που θα έχει προσκομίσει στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης άδειας παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει τα στοιχεία και πληροφορίες που θα

οφείλει να της υποβάλει αλλοδαπή Ε.Π.Ε.Υ. ως προς το σύστημα εγγύησης

συναλλαγών από το οποίο καλύπτεται.

3. Ε.Π.Ε.Υ. που δεν υποχρεούται σε συμμετοχή στο Συνεγγυητικό

δικαιούται να υποβάλλει αίτηση προς το Συνεγγυητικό για την παροχή

συμπληρωματικής κάλυψής. Το Συνεγγυητικό έχει τη διακριτική ευχέρεια να

αποδεχθεί ή να απορρίψει αίτηση συμπληρωματικής κάλυψής και να ορίσει

τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. στο

Συνεγγυητικό, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά το ποσό της αρχικής της

εισφοράς.

4. Η μη τήρηση από Ε.Π.Ε.Υ. των πάσης φύσης υποχρεώσεών της προς το

Συνεγγυητικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν μέρος ή βάσει

αποφάσεων οργάνων οι οποίες έχουν ληφθεί στο πλαίσιο εξουσιοδοτήσεων

που παρέχονται με τις διατάξεις του παρόντος μέρους, έχει ως αποτέλεσμα

τα εξής:

(α) Την άρση της κάλυψης των καλυπτόμενων υπηρεσιών της Ε.Π.Ε.Υ από

το Συνεγγυητικό, με τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών κατά την

έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`) και ύστερα από

δωδεκάμηνη προθεσμία προειδοποίησης. Με απόφαση του Συνεγγυητικού θα

ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στις συνέπειες της άρσης κάλυψης,

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικό, οι όροι και προϋποθέσεις εκ νέου

ενεργοποίησης της κάλυψης από το Συνεγγυητικό και το δικαίωμα της

Ε.Π.Ε.Υ. σε επιστροφή εισφορών της προς το Συνεγγυητικό.

(β) Εάν η Ε.Π.Ε.Υ. συμμετέχει υποχρεωτικά στο Συνεγγυητικό, τότε, για

όσο διάστημα ευρίσκεται σε εκκρεμότητα ως προς υποχρεώσεις της προς το

Συνεγγυητικό, η Ε.Π.Ε.Υ. δεν δικαιούται να παρέχει  καλυπτόμενες

υπηρεσίες. Η παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων

της παρούσας παραγράφου συνιστά λόγο άρσης της άδειας λειτουργίας της

Ε.Π.Ε.Υ. με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή, εάν πρόκειται για

Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 13 ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), όπως ισχύει, τότε το Συνεγγυητικό

θα ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του Κράτους - Μέλους καταγωγής

του μέλους. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους - Μέλους

καταγωγής της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα ως

προς το Συνεγγυητικό, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι όροι και

προϋποθέσεις εκ νέου ενεργοποίησης της κάλυψης από το Συνεγγυητικό και

το δικαίωμα της Ε.Π.Ε.Υ. σε επιστροφή εισφορών της προς το

Συνεγγυητικό.

(γ) Η Ε.Π.Ε.Υ. δεν θα δικαιούται σε λήψη αποζημίωσης από το

Συνεγγυητικό ως αντισυμβαλλόμενο μέλος, καθόσον διάστημα ευρίσκεται σε

εκκρεμότητα ως προς υποχρεώσεις της προς το Συνεγγυητικό.

(δ) Εφόσον αποφασισθεί η άρση της κάλυψης Ε.Π.Ε.Υ., τότε η κάλυψη του

Συνεγγυητικού θα συνεχίζει να ισχύει ως προς τις καλυπτόμενες υπηρεσίες

που παρασχέθηκαν μέχρι την άρση της κάλυψης.

5. Ε.Π.Ε.Υ. θα νοείται ότι δεν έχει ικανοποιήσει υποχρεώσεις της προς

το Συνεγγυητικό, εάν δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη κατά περίπτωση

αρχική εισφορά ή εάν έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Συνεγγυητικού με την οποία καλείται να προβεί σε

οποιαδήποτε πράξη και δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στους όρους της

ειδοποίησης αυτής εντός της προθεσμίας που κατά περίπτωση θα της

τάσσεται με την έγγραφη ειδοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το

δικαίωμα να τάσσει προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της παρούσας

παραγράφου από Ε.Π.Ε.Υ. και να επιτρέπει την παροχή καλυπτόμενων

επενδυτικών υπηρεσιών από Ε.Π.Ε.Υ. στη διάρκεια της προθεσμίας αυτής.

6. Σε κάθε περίπτωση που αίρεται η κάλυψη παροχής επενδυτικών

υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Συνεγγυητικό θα παρέχει

σχετικές γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και

οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον

βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

 

Άρθρο 74 ν. 2533/1997

1. Οι συμμετέχουσες στο Συνεγγυητικό Ε.Π.Ε.Υ. έχουν τις ακόλουθες

απαιτήσεις κατά του Συνεγγυητικού (εκτός από τυχόν απαιτήσεις τους ως

αντισυμβαλλόμενα μέλη):

(α) είσπραξης ετήσιου μερίσματος που θα προέρχεται από τα έσοδα

επενδύσεων των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού,

(β) επιστροφής μέρους του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού σε περίπτωση

οριστικής άρσης της άδειας παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών

υπηρεσιών ή εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε.Υ..

2. Η πληρωμή μερίσματος στα συμμετέχοντα μέλη θα αποφασίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την κατάρτιση του ετήσιου

ισολογισμού εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υπάρχουν κέρδη από την επένδυση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού

για το αντίστοιχο οικονομικό έτος,

(β) το κεφάλαιο του Συνεγγυητικού είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς το

απαιτούμενο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος,

(γ) κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα απαιτηθεί η

καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τα μέλη εντός του επομένου από

την κατάρτιση του ισολογισμού εξαμήνου,

(δ) ο λογαριασμός υποχρεώσεων βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου

δανεισμού του Συνεγγυητικού έχει μηδενικό υπόλοιπο ή πιστωτικό

υπόλοιπο.

3. Το συνολικό ποσό μερίσματος θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των κερδών από την

Επένδυση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού και δεν θα μειώνει την αξία του

εναπομένοντος κεφαλαίου πέραν του ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος. Το ποσό μερίσματος που αναλογεί σε

κάθε συμμετέχον μέλος ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συνολικού

προς διανομή ποσού επί κλάσμα το οποίο έχει ως αριθμητή το σύνολο των

εισφορών που έχει καταβάλει το μέλος στο Συνεγγυητικό και ως παρονομαστή το

ύψος του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού."

4. Σε περίπτωση που με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή

αυτομάτως, αίρεται η άδεια Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή του συνόλου των

καλυπτομένων υπηρεσιών, εάν Ε.Π.Ε.Υ. τεθεί σε εκκαθάριση (κατά τους

όρους του καταστατικού του ή με δικαστική απόφαση), ή, σε περίπτωση που

Ε.Π.Ε.Υ. είναι αλλοδαπό πρόσωπο, διακοπεί οριστικά η λειτουργία του

υποκαταστήματος αυτού, μόλις λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το

Συνεγγυητικό θα προσδιορίσει το ποσό επιστροφής κεφαλαίου το οποίο

αναλογεί στην Ε.Π.Ε.Υ.. Το ποσό επιστροφής θα ισούται προς τη διαφορά

του συνόλου των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την Ε.Π.Ε.Υ. στο

Συνεγγυητικό μείον το σύνολο των αποζημιώσεων προς εντολείς της

Ε.Π.Ε.Υ. που κατέβαλε το Συνεγγυητικό. Με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συνεγγυητικού μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή και το

σύνολο του τυχόν ποσού επιστροφής ύψους επαρκούς, κατά τη κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου, για την ικανοποίηση των πάσης φύσης πιθανών

υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό. Το ποσό αυτό θα

κατατεθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και θα αποδοθεί στην Ε.Π.Ε.Υ.

(ή στους δικαιούχους μέσω της Ε.Π.Ε.Υ.), μείον οποιοδήποτε μέρος του

χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς το

Συνεγγυητικό, αμέσως μετά από την παρέλευση των προθεσμιών παραγραφής

αξιώσεων εντολέων κατά του Συνεγγυητικού (ως προς την υποβολή αίτησης

και την είσπραξη αποζημίωσης) ως προς παρασχεθείσες από την Ε.Π.Ε.Υ.

υπηρεσίες. Το ποσό επιστροφής, μείον το τυχόν ποσό παρακράτησης,

σύμφωνα με τα παραπάνω, θα καταβληθεί στην Ε.Π.Ε.Υ. (ή στους

δικαιούχους μέσω της Ε.Π.Ε.Υ.) εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη από το

Συνεγγυητικό της σχετικής γνωστοποίησης.

5. Σε περίπτωση που η αριθμητική αξία του ποσού επιστροφής, όπως

υπολείπεται σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 4 του παρόντος

άρθρου, είναι αρνητικός αριθμός, τότε το Συνεγγυητικό θα έχει  απαίτηση

κατά της Ε.Π.Ε.Υ. ίση προς το ποσό κατά το οποίο το άθροισμα του

συνόλου των αποζημιώσεων προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. που κατέβαλε το

Συνεγγυητικό είναι μεγαλύτερο του ποσού του συνόλου των εισφορών που

έχει καταβάλει η Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό.