Υποβολή Καταγγελίας

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά έγγραφες καταγγελίες επενδυτών, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις.

Ο έλεγχος της καταγγελίας διενεργείται με βάση τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης των καταγγελιών -σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων- ο δε χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου εξαρτάται τόσο από το περιεχόμενο της καταγγελίας όσο και από την ενδεχόμενη αποκάλυψη παραβατικών συμπεριφορών.

Για να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτυπώστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Υποβολής Καταγγελίας αφού διαβάσετε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της και προσκομίστε τη ή στείλτε τη ταχυδρομικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. FAX 210 3377108) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ.596/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

 

Που μπορώ να απευθυνθώ

1. Αρμόδιοι Φορείς

Μπορούν να σας ενημερώσουν για θέματα όπως ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών που είναι μέλη τους, οι διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν κ.α. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Αρμόδιων Φορέων είναι:

Ένωση Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα

210 33.16.888

210 38.19.261

e-mail: aisc@netone.gr

website: www.aisc.gr

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Ομήρου 15, 106 72 Αθήνα, 3ος όρ.

210 33.92.730 / 210 33.92.740

210 36.16.968

e-mail: info@agii.gr

website: www.agii.gr

Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα

210 38.44.283

210 33.03.791

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών ΧΑ

Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα

Τηλ: 210 36.41.742 / 210 36.41.831

Fax: 210 36.41.628

website: www.seiset.gr

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD)

Κεντρικό Μητρώο - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
 
Γραφείο Αθήνας:
                       Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
                       Τηλ. 210 336 6776, Fax: 210 336 6236
Γραφείο Θεσσαλονίκης:
                       Κατούνη 16-18 (1ος όροφος), 546 25 Θεσσαλονίκη
                       Τηλ. 2310 567 690, Fax: 2310 567 689
e-mail: isd@athexgroup.gr
 
website: http://www.athexgroup.gr/el/investors-area

Τράπεζα της Ελλάδος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα

Τηλ. 210 32.01.111

Fax 210 32.32.239 / 210 32.32.816

e-mail: secretariat@bankofgreece.gr

website: www.bankofgreece.gr

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Συμμετοχών (ATHEX)

Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

Τηλ. 210 336 6800, Fax 210 336 6101

e-mail: protocol@athexgroup.gr

website: www.athexgroup.gr

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ATHEXClear)

Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

Τηλ. 210 336 6800, Fax 210 336 6101

e-mail: protocol@athexgroup.gr

website: www.athexgroup.gr

 

2. Καταγγελλόμενος

Πριν την υποβολή καταγγελίας, προτείνουμε να απευθυνθείτε στην ίδια την καταγγελλόμενη εταιρεία ή στο Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 

3. Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 10440, 210 33 76 700

fax: 210 32 38 821

e-mail: info@hobis.gr

 

4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες επενδυτών, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παραβάσεις νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και επιβάλλει κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις.

Για να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτυπώστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Υποβολής Καταγγελίας αφού διαβάσετε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της και προσκομίστε ή στείλτε τη ταχυδρομικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Τμήμα Καταγγελιών θα διερευνήσει την καταγγελία σας με βάση τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της εξαρτάται από το περιεχόμενο της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της καταγγελίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προβεί στην έγγραφη ενημέρωση σας.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Καταγγελίας
Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ.596/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ