Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

 


 
               Ι. Εθνική νομοθεσία

 
Α. Νόμοι

 
Ν 3401/2005 (ΦΕΚ Α 257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση»

 

 

i. Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, "σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ της Επιτροπής" (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 345, 31.12.2003).
2. Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι όροι κατάρτισης, έγκρισης και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που είναι εγκατεστημένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα.
3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται:
(α) στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου
(β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος - μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους - μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρικές τράπεζες των κρατών – μελών
(γ) στις μετοχές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών
(δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση ενός κράτους - μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους - μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
(ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι οποίες απολαύουν ειδικού νομικού καθεστώτος ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος - μέλος, με στόχο τη συγκέντρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών
(στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ` επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες,
(ββ) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο,
(γγ) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,
(δδ) καλύπτονται από σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α`),
(ζ) στις μη ανταλλάξιμες μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου βασικός σκοπός των οποίων είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα χρήσης διαμερίσματος ή οικοδομής ή μέρους αυτών και τα οποία (μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου) δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωμα αυτό,
(η) στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η συνολική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών είναι μικρότερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών,
(θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ` επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η συνολική αξία της προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, εφόσον γι` αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες,
(ββ) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων κατηγοριών κινητών αξιών και
(γγ) δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο 
4. Στις περιπτώσεις β`, δ`, η`, και θ` της παραγράφου 3 ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μπορεί να επιλέξει να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
5. Στις περιπτώσεις β` και δ` έως και θ` της παραγράφου 3, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης σε σχέση με τις προσφερόμενες κινητές αξίες, τα μέσα διάχυσης πληροφόρησης, περιορισμοί σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή και την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, καθώς και κάθε σχετική με το παραπάνω θέμα αναγκαία λεπτομέρεια.

 
Άρθρο 2: Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως:
(α) "κινητές αξίες": οι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007 (Α` 195) και τα μέσα της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών.
(β) "Μετοχικές Κινητές Αξίες": οι μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές σε εταιρείες, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία μεταβιβάσιμων κινητών αξιών οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, εφόσον αυτή η τελευταία κατηγορία μεταβιβάσιμης κινητής αξίας εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο του εν λόγω εκδότη.
(γ) "Μη Μετοχικές Κινητές Αξίες": όλες οι κινητές αξίες που δεν είναι μετοχικές κινητές αξίες.
(δ) "Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών": δημόσια ανακοίνωση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται στο κοινό και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δημόσιας προσφοράς ή εγγραφής και τις προσφερόμενες υφιστάμενες ή νέες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή του για την αγορά αυτών των κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται και στη διάθεση κινητών αξιών μέσω Αναδόχων ή Συμβούλων.
(ε) "Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις": εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, ατομικές ή ενοποιημένες, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
(αα) μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης μικρότερος των διακοσίων πενήντα (250),
(ββ) σύνολο ενεργητικού που κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ και
(γγ) ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.
(στ) "ειδικοί επενδυτές": φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 3606/2007, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ως επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου, ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν την ταξινόμηση τους σε εκδότη δημόσιας προσφοράς, κατόπιν αιτήσεως του, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν κατατάξει υφιστάμενους πελάτες ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 71 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, το οποίο ενσωματώθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 3606/2007, νομιμοποιούνται να θεωρούν αυτούς τους πελάτες ως ειδικούς επενδυτές.
(η) "πιστωτικό ίδρυμα": το πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α` 178).
(θ) "Εκδότης": νομικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες.
(ι) "Προσφέρων": νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο κοινό.
(ια) "οργανωμένη αγορά": η οργανωμένη αγορά όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007.
(ιβ) "Πρόγραμμα Προσφοράς": πρόγραμμα που επιτρέπει τη συνεχή ή κατ` επανάληψη έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δικαιωμάτων για κτήση μη μετοχικών κινητών αξιών κάθε τύπου (WΑRRΑNΤS), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
(ιγ) "Κινητές Αξίες που Εκδίδονται Συνεχώς ή Κατ` Επανάληψη": εκδόσεις κινητών αξιών συνεχούς ροής παρόμοιου είδους ή κατηγορίας, ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή κατηγορίας που πραγματοποιούνται σε περίοδο δώδεκα μηνών.
(ιδ) "Κράτος - Μέλος Καταγωγής": το κράτος – μέλος της έδρας του εκδότη. Κατ` εξαίρεση ως κράτος – μέλος καταγωγής νοείται, κατ` επιλογήν του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση:
(αα) είτε το κράτος - μέλος όπου βρίσκεται η έδρα του εκδότη είτε το κράτος -μέλος όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών, εφόσον πρόκειται για έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον χίλια (1.000) ευρώ, ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα, ή εφόσον πρόκειται για έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο του εν λόγω εκδότη,
(ββ) είτε το κράτος - μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς είτε το κράτος - μέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα και πραγματοποιούν εκδόσεις κινητών αξιών οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα`.
(ιε) "Κράτος - Μέλος Υποδοχής": το κράτος - μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος - μέλος καταγωγής.
(ιστ) "Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων πλην των Οργανισμών Κλειστού Τύπου": τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων των οποίων:
(αα) αντικείμενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό και η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και
(ββ) τα μερίδιά τους, μετά από αίτηση των κατόχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών αυτών.
(ιη) "βασικές πληροφορίες": ουσιαστικές και δεόντως διαρθρωμένες πληροφορίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε επενδυτές με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των προσφερόμενων σε αυτούς κινητών αξιών ή των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 5, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν στις ως άνω κινητές αξίες. Με γνώμονα την προσφορά και τις σχετικές κινητές αξίες, οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(αα) σύντομη περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εκδότη και οιουδήποτε εγγυητή, στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής θέσης τους,
(ββ) σύντομη περιγραφή του σχετικού κινδύνου και των βασικών χαρακτηριστικών της επένδυσης στις συγκεκριμένες κινητές αξίες, στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα που ενδεχομένως συνδέονται με αυτές,
(γγ) τους γενικούς όρους της προσφοράς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες δαπάνες που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα,
(δδ) λεπτομέρειες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση,
(εε) τους λόγους πραγματοποίησης της προσφοράς και τους σκοπούς χρησιμοποίησης των εσόδων,
(ιθ) "εταιρεία με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία": εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, με μέση χρηματιστηριακή αξία χαμηλότερη από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη.