ΟΣΕΚΑ

 

I. Εθνική νομοθεσία

A. Νόμοι

i) Ν. 4099/2012 (Α' 250) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, άρθρα 2-106

Περιεχόμενα

Α. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ

Γ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ

Ε. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕΕΜΚ)

ΣΤ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΕΚΑ

Η. ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ

Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΒ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΙΓ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις

1. Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.2012, Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων , κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

2. Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ - Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος

3. Απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012, Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

4. Απόφαση ΕΚ 12/638/11.2.2013, Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ

5. Απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου των ΟΣΕΚΑ και ΑΕΕΧ

6. ΑΠΟΦΑΣΗ EK 10/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4325/30.12.2016) Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα

7. Απόφαση Ε.Κ. 1/756/18.5.2016 Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012.

8. Απόφαση 18/775/31.1.2017 Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).

9. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)(ΦΕΚ Β’ 2423/14.7.2017)

10. Απόφαση Δ.Σ. 12.7.2017 (3/791) - Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης»

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

                Σκοπός - Άρθρο 1 Ν. 4099/2012

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου σκοπείται η μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 302/ 17.11.2009), για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕ-ΚΑ), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/78^E του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (ΕΕ L 331/ 15.12.2010) και την Οδηγία 2011/61/ΕΞ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011), καθώς και η ρύθμιση συναφών θεμάτων

                Πεδίο εφαρμογής - Άρθρο 2 Ν. 4099/2012

1. Στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των άρθρων 12 έως 35, που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

2. Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ως ΟΣΕΚΑ νοείται ο οργανισμός: α) ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και β) του οποίου τα μερίδια, ύστερα από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού του.

3. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να λαμβάνουν συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από εταιρεία διαχείρισης) ή μορφή καταπιστεύματος (unit trust) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων). Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου: α) ως «αμοιβαίο κεφάλαιο» νοείται και το unit trust,

β) ως «μερίδιο» ΟΣΕΚΑ νοείται και η μετοχή ΟΣΕΚΑ, ενώ ως «μετοχή» ΟΣΕΚΑ δεν νοείται το μερίδιο ΟΣΕΚΑ, γ) ως «ενεργητικό» του ΟΣΕΚΑ νοείται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή το ενεργητικό της εταιρείας επενδύσεων, δ) κάθε αναφορά σε ενέργεια ΟΣΕΚΑ, νοείται:

αα) ως ενέργεια της εταιρείας διαχείρισής του εφόσον ο ΟΣΕΚΑ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο, ββ) ως ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, ββ) ως ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, γγ) ως ενέργεια της εταιρείας διαχείρισης που έχει ορίσει η εταιρεία επενδύσεων, εφόσον η ενέργεια αυτή εμπίπτει στις αρμοδιότητες της.

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 οι εταιρείες επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού των οποίων επενδύονται μέσω θυγατρικών τους εταιρειών κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία άλλα εκτός από κινητές αξίες.

5. Απαγορεύεται στους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 να μετατρέπονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτές.

6. Δεν θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106: α) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (Α' 178)- β) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τμήμα της- γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τα μερίδια των οποίων, βάσει του κανονισμού ή των καταστατικών τους εγγράφων, πωλούνται αποκλειστικά στο κοινό τρίτων χωρών δ) οι κατηγορίες των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων των οποίων η επενδυτική ή/και δανειοληπτική τους πολιτική δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 58 έως και 65 και στο άρθρο 85. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να θέτει κανόνες για τον προσδιορισμό των κατηγοριών του προηγούμενου εδαφίου.

Ορισμοί - Άρθρο 3 Ν. 4099/2012

Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Θεματοφύλακας»: το πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38 του παρόντος νόμου. β) «Εταιρεία διαχείρισης»: κάθε εταιρεία κράτους - μέλους της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και εταιρειών επενδύσεων (διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων) και η οποία δύναται να παρέχει επιπροσθέτως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12. Η κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας διαχείρισης περιλαμβάνει τις λειτουργίες που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12. Ως εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους νοείται κάθε εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές τρίτου κράτους για τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. γ) «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΑΕΔΑΚ): η εταιρεία διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 (Α' 210) και του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. δ) «Κράτος - μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος - μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα. ε) «Κράτος - μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος - μέλος, εκτός του κράτους - μέλους καταγωγής, στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. στ) «Κράτος - μέλος καταγωγής ΟΣΕΚΑ»: το κράτος -μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος - μέλος καταγωγής του, ήτοι στο κράτος - μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας. ζ) «Κράτος - μέλος υποδοχής ΟΣΕΚΑ»: το κράτος-μέλος, εκτός του κράτους-μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται τα μερίδια του. η) «Υποκατάστημα»: μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης. Όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος - μέλος από μια εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα. θ) «Αρμόδιες Αρχές»: οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος - μέλος βάσει του άρθρου 97 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ενημερώνοντας σχετικά την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ι) «Στενοί δεσμοί»: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με: αα) «σχέση συμμετοχής», δηλαδή κατοχή, απευθείας ή μέσω ελέγχου, του είκοσι τοις εκατό (20%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή ββ) «σχέση ελέγχου», δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37), ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ισχύουν τα εξής: i) κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων, ιι) μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συνδέονται σταθερά με το αυτό πρόσωπο μέσω «ελέγχου» θεωρείται επίσης ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ των προσώπων αυτών. ια) «Ειδική συμμετοχή»: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια ΑΕΔΑΚ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία υπάρχει η συμμετοχή. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 3556/2007 (Α' 91). ιβ) «Αρχικό κεφάλαιο»: τα κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α' 178) και στο άρθρο 57 στοιχεία α' και β' της Οδηγίας 2006/48/Ε Κ (EE L 177/30.6.2006). ιγ) «Ίδια κεφάλαια»: τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3601/2007, τον τίτλο V Κεφάλαιο 2 Τμήμα 1 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τα άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (EE L 177/ 30.6.2006). ιδ) «Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. ιε) «Κινητές αξίες»:

αα) Οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές εταιρειών («μετοχές»). ββ) Οι ομολογίες, τα ομόλογα και τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων. γγ) Κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 60. ιστ) «Μέσα χρηματαγοράς»: τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει τα ως άνω μέσα χρηματαγοράς. ιζ) «Συγχώνευση»:

αα) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματα τους (απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ) λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (απορροφών ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του α-πορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται, ββ) η διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματα τους (απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ) λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε έναν ΟΣΕΚΑ που δημιουργούν ή σε επενδυτικό τμήμα του (απορροφών ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται, γγ) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματα τους (απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ) που εξακολουθούν να υπάρχουν έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, σε ΟΣΕΚΑ που δημιουργούν ή σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (απορροφών ΟΣΕΚΑ). ιη) «Διασυνοριακή συγχώνευση»:

αα) η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη-μέλη, ή ββ) η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος - μέλος, σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος. ιθ) «Εγχώρια συγχώνευση»: η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ακόμη και εάν για έναν ή περισσότερους από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ έχει τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 91. κ) «Κράτος - μέλος»: κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κάθε συμβαλλόμενο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο έχει συνάψει με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνίες ή συμβάσεις που καλύπτουν τα θέματα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ

Νομική μορφή - αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ- Άρθρο 4 Ν. 4099/2012

1. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του, από την εταιρεία διαχείρισης του.

2.Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιο της είτε να ορίζει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός (1) επενδυτικών τμημάτων σε ΑΕΕΜΚ.

3. Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Για τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη.

5. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εταιρεία διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω: α) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα. β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου. γ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να αλλάζει το ανωτέρω ποσό.

6. Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μία ΑΕΕΜΚ, υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω: α) Καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ.

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου. γ) Δήλωση εταιρείας διαχείρισης ότι δέχεται να ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης της ΑΕΕΜΚ, στην περίπτωση που η ΑΕΕΜΚ δεν προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείριση της, καθώς και το σχέδιο της σχετικής σύμβασης μεταξύ της υπό σύσταση ΑΕΕΜΚ και της εταιρείας διαχείρισης. δ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ εφόσον έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ εφόσον δεν έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ δύναται να κατανέμεται σε επί μέρους επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία θα έχει αρχικό ενεργητικό ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να αλλάζει τα ανωτέρω ποσά.

7. Ενα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει άδεια σύστασης μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την εταιρεία διαχείρισης, τον κανονισμό και τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μία ΑΕΕΜΚ λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει τα καταστατικά της έγγραφα, τον θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης, εφόσον έχει ορισθεί. Για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων, η νόμιμη σύνθεση και το ύψος του ενεργητικού του ή του αρχικού μετοχικού του κεφαλαίου και η επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του.

8. Τηρούμενης της παραγράφου 7, εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, έχει τη δυνατότητα σύστασης ΟΣΕΚΑ των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου ή να ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει, των άρθρων 32 και 33. Για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται η εταιρεία διαχείρισης του να έχει την καταστατική της έδρα ή να έχει αναθέσει ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα.

9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ή σύστασης ΟΣΕΚΑ εάν: α) Κρίνει ότι η ΑΕΕΜΚ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 39 έως 43. β) Η εταιρεία διαχείρισης του δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος -μέλος καταγωγής της. γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ και του θεματοφύλακα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτόν, κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των ανωτέρω προσώπων όσο και κάθε αντικατάσταση τους. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και εμπειρίας ζητεί την απομάκρυνση τους. δ) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπουν τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, η οποία έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για την απόφαση της εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για την ΑΕΕΜΚ που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

11. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας σύστασης της ΑΕΕΜΚ από την αρμόδια δημόσια αρχή, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ, όπως αυτό κατανέμεται στα τυχόν επί μέρους επενδυτικά της τμήματα. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ ή των τυχόν επενδυτικών τμημάτων της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την άδεια λειτουργίας της ΑΕΕΜΚ ή επί μέρους επενδυτικών της τμημάτων.

12. Η διαφήμιση του ΟΣΕΚΑ και η διάθεση των μεριδίων του επιτρέπεται μετά την παροχή της άδειας σύστασης του και με την προϋπόθεση της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η διαφήμιση του ΟΣΕΚΑ θα αναφέρει και τον αριθμό της άδειας σύστασης του.

13. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, εξ αποστάσεως ή με ηλεκτρονικά μέσα, στο σύνολο της πληροφόρησης που αφορά νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μια γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι επικαιροποιημένες.

14. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτήν κατά την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός και καταστατικά έγγραφα ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 5 Ν. 4099/2012

1. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ περιέχουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: α) Την ονομασία/επωνυμία και τη διάρκεια του ΟΣΕΚΑ και την επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα. β) Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, ανά επενδυτικό τμήμα όπου προβλέπεται, την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του και τα χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ. γ) Την τυχόν παροχή εγγύησης επί του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ από πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 61. δ) Το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ. ε) Τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ και την τιμή τους κατά το χρόνο δημιουργίας τους. στ) Τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές, με διάκριση μεταξύ αυτών που βαρύνουν τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ και εκείνων που καταβάλλονται από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών. ζ) Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους. η) Τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του. θ) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4, της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και των άρθρων 6, 9, 10,11 και 86.

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και επιπλέον των στοιχείων της παραγράφου 1, τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ αναφέρουν ότι: α) το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ είναι μεταβλητό και ίσο προς την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της, β) το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς ονομαστική αλλά με κυμαινόμενη αξία, και γ) οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ εξαγοράζονται από την ίδια, κατ' αίτηση των μετόχων, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της.

3. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα. Η τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της ΑΕΕΜΚ καταρτίζεται από την ΑΕΕΜΚ ή, κατά περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα και αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. Η τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας των τροποποιήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση στην ι-στοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ με ταυτόχρονη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε μεριδιούχο με σταθερό μέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει το υποχρεωτικό περιεχόμενο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΟΣΕΚΑ.

Μερίδια ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 6 Ν. 4099/2012

1. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 88 του παρόντος νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου.

2. Το ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες μετοχές ή, εφόσον οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 88 του παρόντος νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μετοχής. Οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της, και αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

3. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας μεριδίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής του μεριδίου της νέας κατηγορίας. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων.

4. Η συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, ή, εφόσον τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 88, με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Αυλών Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων. Εάν τα μερίδια δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθεί από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, από την ΑΕΕΜΚ, σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 22.

5. Εξαιρουμένων των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 4.

6. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 4. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται είτε με αίτηση του προς την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951 (Α' 149) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα, είτε, για τους ΟΣΕΚΑ του άρθρου 88, σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που εφαρμόζονται επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ορίζει τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

8. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» (Α' 307) εφαρμόζονται αναλόγως και στα μερίδια ΟΣΕΚΑ.

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 7 Ν. 4099/2012

1. Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, απαιτούνται τα παρακάτω: α) υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, με τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου, β) χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές», κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του παρόντος νόμου, και γ) καταβολή στον θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία διαχείρισης, σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης ιε' του άρθρου 3, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α' 195). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης γ'.

2. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, δύναται να διανείμει δωρεάν μερίδια του ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία διαχείρισης αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ.

3. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων ΟΣΕΚΑ προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων.

4. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, μπορεί να διαθέτει μερίδια του ΟΣΕΚΑ απευθείας ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ).

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 ζητούν από τον υποψήφιο μεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος για τον μεριδιούχο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ δεν είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο μεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Εάν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις κατά το πρώτο εδάφιο πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για το λόγο αυτόν δεν δύνανται να κρίνουν κατά πόσον ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος γι' αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 μπορούν να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ χωρίς να έχουν λάβει τις πληροφορίες της παραγράφου 5, εφόσον τα μερίδια του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του μεριδιούχου ή υποψήφιου μεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προειδοποιήσει εγγράφως τον μεριδιούχο ή υποψήφιο μεριδιούχο ότι για το λόγο αυτόν δεν υποχρεούνται να αξιολογήσουν αν ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος για τον μεριδιούχο. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

7. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ αποφασίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 4 έως και 6

Εξαγορά μεριδίων και αναστολή εξαγοράς τους - Άρθρο 8 Ν. 4099/2012

1. Η εξαγορά των μεριδίων ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος.

2. Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση στην εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ, με τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.

3. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11, με βάση την αξία του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ της ημέρας του προηγούμενου εδαφίου. Η αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς σε μετρητά.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η ως άνω αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκληση της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφαση της, δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

6. Σε περίπτωση που διατίθενται μερίδια ΟΣΕΚΑ σε άλλα κράτη-μέλη, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, γνωστοποιεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών-μελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκληση της.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 84 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τον ΟΣΕΚΑ μετά την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του.

Λύση ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 9 Ν. 4099/2012

1. Ο ΟΣΕΚΑ λύεται για τους ακόλουθους λόγους:

α) εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης ή λειτουργίας της ΑΕΕΜΚ, β) μετά το πέρας της διάρκειας του, εφόσον ο κανονισμός ή τα καταστατικά του έγγραφα προβλέπουν καθορισμένη διάρκεια, εκτός εάν αυτά τροποποιηθούν ώστε να παραταθεί η διάρκεια του ΟΣΕΚΑ ή να καταστεί αόριστης διάρκειας, γ) εάν συμβεί καθορισμένο στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα περιστατικό, το οποίο επιφέρει τη λύση του, δ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του,

ε) κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ, στ) με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάσταση τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 για τις ΑΕΕΜΚ που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή ζ) στην περίπτωση του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της εταιρείας διαχείρισης του.

2. Σε περίπτωση λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου το καθαρό ενεργητικό του διανέμεται από τον θεματοφύλακα κατ' εντολή της εταιρείας διαχείρισης. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του ΟΣΕΚΑ. Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του.

3. Η λύση της ΑΕΕΜΚ συνεπάγεται τη θέση της σε εκκαθάριση, κατά την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατ' αναλογία οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, στο βαθμό που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου.

4. Εάν η ΑΕΕΜΚ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα, η λύση της επέρχεται με τη λύση και του τελευταίου τμήματος της.

5. Με απόφαση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει επόπτη της εκκαθάρισης της ΑΕΕΜΚ και ορίζει την αμοιβή του η οποία βαρύνει την ΑΕΕΜΚ.

6. Ο επόπτης υποβάλλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοση του διορισμού του, αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Ως εκκαθαριστής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της υπό εκκαθάριση ΑΕΕΜΚ ή μέτοχος αυτής, κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για ποινικά αδικήματα που είχαν τελέσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΑΕΕΜΚ ή έχουν ήδη καταδικασθεί. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή, ο επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή. Μετά το διορισμό εκκαθαριστή, ο επόπτης παρακολουθεί τις εργασίες της εκκαθάρισης, γνωμοδοτεί, εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής, σε θέματα της εκκαθάρισης, ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Τυχόν ακυρότητα του διορισμού του επόπτη δεν θίγει το κύρος των πράξεων από το διορισμό του μέχρι την ακύρωση αυτού.

7. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με τη δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή, η οποία βαρύνει την ΑΕΕΜΚ. Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται.

8. Αμέσως μετά το διορισμό του, ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή. Ο εκκαθαριστής καλεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το διορισμό του, τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΕΜΚ και εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης, στο διαδίκτυο και δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε μία (1) ημερήσια οικονομική και μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε τρεις (3) μήνες από την τελευταία δημοσίευση. Η παραπάνω ανακοίνωση γνωστοποιείται εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της ΑΕΕΜΚ. Ο εκκαθαριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την πάροδο του παραπάνω τριμήνου. Μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επαλήθευση των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ο εκκαθαριστής ικανοποιεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 τους αναγγελθέντες και επαληθευθέντες δικαιούχους, υπό τον έλεγχο του θεματοφύλακα.

9. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση του παρόντος άρθρου. Η περάτωση της εκκαθάρισης και η λήξη της θητείας του επόπτη και του εκκαθαριστή γνωστοποιούνται με επιμέλεια του επόπτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση αυτή, κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απολογισμός για την εκκαθάριση, ο οποίος υπογράφεται από τον επόπτη, τον εκκαθαριστή και τον θεματοφύλακα. Ο εν λόγω απολογισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΕΜΚ στο διαδίκτυο και εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης, και τίθεται στη διάθεση των μετόχων της στα σημεία διάθεσης των μετοχών της.

10. Ο επόπτης και ο εκκαθαριστής δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για χρέη της υπό εκκαθάριση ΑΕΕΜΚ που είχαν γεννηθεί πριν από το διορισμό τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

11. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά πέντε δέκατα (5/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10, με θέμα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ των τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του ΟΣΕΚΑ, το δικαίωμα εξαγοράς μεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στα επί μέρους επενδυτικά τμήματα ΑΕΕΜΚ.

12. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 9 του παρόντος άρθρου.

Συνέλευση μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 10 Ν. 4099/2012

1. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τη σύγκληση συνελεύσεως των μεριδιούχων για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου.

2. Στη συνέλευση των μετόχων της ΑΕΕΜΚ, στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την ΑΕΕΜΚ εν γένει ή το σύνολο των επενδυτικών της τμημάτων, μετέχουν οι μέτοχοι όλων των επενδυτικών της τμημάτων. Για θέματα που αφορούν τη διαχείριση συγκεκριμένου επενδυτικού τμήματος μίας ΑΕΕΜΚ, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη συνέλευση των μετόχων του συγκεκριμένου επενδυτικού τμήματος.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, ιδίως όσον αφορά σε θέματα κατανομής δικαιωμάτων ψήφου μεταξύ των μετόχων επενδυτικών τμημάτων μίας ΑΕΕΜΚ.

Κανόνες αποτίμησης ενεργητικού ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 11 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης, ή κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. α) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού ΟΣΕΚΑ αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ και οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΕΕΜΚ, καθώς και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεις, οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ γίνεται με έξοδα της εταιρείας διαχείρισης του. β) Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου ΟΣΕΚΑ διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς.

3. Το καθαρό ενεργητικό ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη η μέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, στο διαδίκτυο.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα επί μέρους επενδυτικά τμήματα ΑΕΕΜΚ.

Γ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας - Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Σκοπός και υπηρεσίες ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 12 Ν. 4099/2012

1. α) Η ΑΕΔΑΚ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ ΕΚ, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, για τους οποίους η ΑΕΔΑΚ υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και τα μερίδια των οποίων δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε άλλα κράτη-μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης Α'. β) Η δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, ήτοι ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβάνει, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τις παρακάτω λειτουργίες: αα) τη διαχείριση επενδύσεων,

ββ) τη διοίκηση τους: νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του συλλογικού χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του συλλογικού χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του (συνυπολογιζομένων τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων και επιστροφών), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή εσόδων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων, διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων και αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων και γγ) τη διαφήμιση των συλλογικών χαρτοφυλακίων και την προώθηση της διάθεσης τους.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΔΑΚ μπορεί να παρέχει, επιπροσθέτως, μόνο τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 και β) παρεπόμενες υπηρεσίες:

αα) παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007, ββ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η ΑΕΔΑΚ δεν δύναται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει του παρόντος νόμου, για την παροχή μόνον των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ δεν δύναται να λάβει άδεια μόνον για την παροχή των παρεπόμενων υπηρεσιών της περίπτωσης β', χωρίς να έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης Α'.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στην ΑΕΔΑΚ που αιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για την παροχή της εν λόγω άδειας.

4. Η ΑΕΔΑΚ εφαρμόζει την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και τα άρθρα 10, 12 και 25 του ν. 3606/2007 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με το προηγούμενο εδάφιο.

5. Η ΑΕΔΑΚ, η οποία έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης Α' της παραγράφου 2: α) δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν λάβει προηγούμενη γενική έγκριση από τον πελάτη και β) υπόκειται, όσον αφορά τις ανωτέρω υπηρεσίες, στις διατάξεις των άρθρων 61 έως και 78 του ν. 2533/1997 (Α' 228) σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

6. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Ύψος κεφαλαίων ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 13 Ν. 4099/2012

1. Οι μετοχές της ΑΕΔΑΚ είναι ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση, για τις υφιστάμενες ΑΕΔΑΚ το ανωτέρω όριο εφαρμόζεται για τα ίδια κεφάλαια τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να αλλάζει το ποσό της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΔΑΚ που λειτουργούν κατά το χρόνο της αλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια τους.

2. α) Οταν η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ, η ΑΕΔΑΚ οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια της. Το ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ. Η ΑΕΔΑΚ δεν υποχρεούται να προβεί στην ανωτέρω αύξηση όταν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και του ποσού της αύξησης υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. Η ΑΕΔΑΚ επιτρέπεται να μην κατα-βάλει μέχρι και το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται ανωτέρω, εφόσον προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση εγγύηση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε πρώτη ζήτηση θα κατατεθεί σε λογαριασμό της ΑΕΔΑΚ το ως άνω ποσό με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της. Εκδότης της εγγύησης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος - μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφόσον υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εντολείς της εν λόγω εγγύησης είναι η ΑΕΔΑΚ ή/και οι μέτοχοι της. β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως χαρτοφυλάκια της ΑΕΔΑΚ θεωρούνται τα χαρτοφυλάκια των: αα) αμοιβαίων κεφαλαίων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ τα οποία διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης, ββ) εταιρειών επενδύσεων για τις οποίες η ΑΕΔΑΚ έχει ορισθεί ως η εταιρεία διαχείρισης τους και γγ) άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΑΚ δεν πρέπει να υπολείπονται του ποσού που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει στη νομοθεσία το άρθρο 21 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.

4. Τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΑΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Για το λόγο αυτόν, η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις οικονομικές της καταστάσεις αμέσως μετά τη δημοσίευση τους. Εάν τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΑΚ είναι μικρότερα από τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτει στην ΑΕΔΑΚ περιορισμένη προθεσμία για την προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων της, άλλως, για την παύση του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων της.

5. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οργανωτικές απαιτήσεις - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 14 Ν. 4099/2012

1. Η ΑΕΔΑΚ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε ΑΕΔΑΚ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΑΚ εφόσον αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική της διοίκηση στην Ελλάδα. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια σύστασης, η ΑΕΔΑΚ μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες της. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου, ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγεί σε ΑΕΔΑΚ.

2. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ΟΣΕΚΑ που προτίθεται να διαχειρίζεται, η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχειρηματικό σχέδιο, κατάλογο των υπηρεσιών του άρθρου 12 που σκοπεύει να παρέχει, τα στοιχεία των μετόχων της και έκθεση σχετικά με την οργανωτική της δομή και τα τεχνικά και οικονομικά της μέσα, από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει: α) κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ΑΕΔΑΚ ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο ΟΣΕΚΑ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης της, των συναλλασσομένων, της φύσης της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησης της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά τους έγγραφα, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και β) δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών της από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της ΑΕΔΑΚ και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, σχετικά με τη χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας. Η άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας αιτιολογείται δεόντως.

4. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕΔΑΚ, κάθε μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου και κάθε μεταβίβαση μετοχών της που έχει ως συνέπεια την απόκτηση ειδικής συμμετοχής υπόκεινται στην άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη εάν ο αποκτών, δια της μεταβιβάσεως, συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ. Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της ΑΕΔΑΚ, η οποία δεν υπόκειται στην παραπάνω άδεια, γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση από την ΑΕΔΑΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δικαιούται να ζητεί για μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατόν οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διοίκηση της ΑΕΔΑΚ.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την ΑΕΔΑΚ και ως προς τις δραστηριότητες που ασκεί σε άλλα κράτη μέλη, είτε με την εγκατάσταση υποκαταστήματος είτε υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που προβλέπουν αρμοδιότητες των αρμόδιων εποπτικών αρχών του άλλου κράτους - μέλους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για ΑΕΔΑΚ που έχουν εγκαταστήσει υποκατάστημα σε τρίτο κράτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας του κράτους αυτού.

6. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 6 του άρθρου 7 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτήν κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού σχεδίου και της έκθεσης σχετικά με την οργανωτική δομή και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της ΑΕΔΑΚ, τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 απάντηση, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών κοινοποίησης ή παροχής των πληροφοριών που προβλέπονται ανωτέρω.[1]

8. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 (EE L 176/10.7.2010), και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους μηχανισμούς αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.[2]

Μέτοχοι ΑΕΔΑΚ με ειδική συμμετοχή - Στενοί δεσμοί - Άρθρο 15 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΑΚ: α) εάν δεν της έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή, καθώς και το ύψος της συμμετοχής αυτής, β) εάν, εν όψει της ανάγκης για χρηστή και συνετή διοίκηση της ΑΕΔΑΚ, κρίνει ανεπαρκή την καταλληλότητα των μετόχων του προηγούμενου εδαφίου.

2. Όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της ΑΕΔΑΚ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν οι στενοί αυτοί δεσμοί εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός τρίτου κράτους που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η ΑΕΔΑΚ διατηρεί στενούς δεσμούς ή οι δυσκολίες εφαρμογής τους, εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πληροφόρηση που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης της με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

3. Ως προς τις ειδικές συμμετοχές σε ΑΕΔΑΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3606/2007 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «ΑΕΠΕΥ» νοείται η ΑΕΔΑΚ.

4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις υποχρεώσεις της ΑΕΔΑΚ βάσει της παραγράφου 2, τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μετόχους και τα πρόσωπα με ειδική συμμετοχή, τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσχερειών που ενδέχεται να παρακωλύσουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μετόχους για απόκτηση ειδικής συμμετοχής, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών κοινοποίησης ή παροχής των πληροφοριών που προβλέπονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων εποπτικών αρχών άλλων κρατών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Πρόσωπα που διευθύνουν ΑΕΔΑΚ - Γνωστοποίηση - Άρθρο 16 Ν. 4099/2012

Η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και των διευθυντικών της στελεχών, καθώς και κάθε αντικατάσταση των εν λόγω προσώπων. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία, σε σχέση και με το είδος των ΟΣΕΚΑ που η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται, ζητεί από αυτήν την απομάκρυνση τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της ΑΕΔΑΚ διευθύνονται από δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Συνεργασία αρμοδίων αρχών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 17 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουμένως τη γνώμη των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τις κατωτέρω περιπτώσεις, αρμόδιων αρχών άλλου κράτους - μέλους ή τρίτου κράτους, προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΑΚ, η οποία: α) είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, ή β) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης εταιρείας διαχείρισης, εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος -μέλος, ή γ) είναι εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν και μια άλλη εταιρεία διαχείρισης, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος. Στην περίπτωση β' ως εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές νοούνται τόσο οι Αρμόδιες Αρχές των αναφερομένων άλλων θυγατρικών εταιρειών της μητρικής, όσο και οι Αρμόδιες Αρχές της μητρικής, είτε αυτή ανήκει στο χρηματοπιστωτικό τομέα είτε όχι, και η οποία μητρική είναι εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος ή σε τρίτο κράτος. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση γ', όπου ως εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές νοούνται και οι Αρμόδιες Αρχές που εποπτεύουν ή αδειοδοτούν τα αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την ΑΕΔΑΚ.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουμένως τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΑΚ η οποία: α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που εδρεύει στην Ελλάδα, ή β) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που εδρεύει στην Ελλάδα, ή γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα.

Υποκατάστημα ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα - Άρθρο 18 Ν. 4099/2012

Η ΑΕΔΑΚ που προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση της αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου η τελευταία να παράσχει σχετική έγκριση, υποβάλλοντας τα εξής στοιχεία: α) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος,

β) το πρόγραμμα των εργασιών του, όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12, την οργανωτική και τη λειτουργική του δομή, και γ) τα στοιχεία των υπευθύνων του υποκαταστήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει τα προσόντα των υπευθύνων των υποκαταστημάτων των ΑΕΔΑΚ. Αν μεταβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν αυτή λάβει χώρα, ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει εάν η μεταβολή επηρεάζει την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του υποκαταστήματος της ΑΕΔΑΚ.

Ανάκληση άδειας ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 19 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, είτε στο σύνολο της είτε ως προς όλες ή ορισμένες από τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, μόνον εφόσον αυτή: α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας που της χορηγήθηκε εντός δώδεκα (12) μηνών ή παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, β) έλαβε την άδεια λειτουργίας της βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της, δ) παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β' χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει την υπηρεσία της περίπτωσης Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, ε) δεν τηρεί πλέον τις σχετικές διατάξεις του ν. 3606/2007, εφόσον της έχει χορηγηθεί άδεια για την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, στ) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει του παρόντος νόμου, ή ζ) συντρέχει άλλος λόγος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ο οποίος προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΑΕΔΑΚ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεση της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντας της ταυτόχρονα προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία η ΑΕΔΑΚ οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις της και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΑΕΔΑΚ και αξιολογήσει τα μέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς.

3. Αν η ΑΕΔΑΚ έχει ορισθεί ως η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ, διαβουλεύεται με τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

4. Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάληψη της διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ, που η εν λόγω ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται, από άλλη εταιρεία διαχείρισης.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.[3]

Διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σχέσεις με τρίτα κράτη

 Άρθρο 20 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγεί σε ΑΕΔΑΚ που είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρική μητρικής επιχείρησης που διέπεται από το δίκαιο τρίτου κράτους, β) για τις περιπτώσεις στις οποίες η ως άνω μητρική επιχείρηση αποκτά συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ, η οποία με τον τρόπο αυτόν καθίσταται θυγατρική της και γ) για τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΑΕΔΑΚ κατά την εγκατάσταση ή την παροχή υπηρεσιών τους σε οποιοδήποτε τρίτο κράτος.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των μεριδίων τους σε οποιοδήποτε τρίτο κράτος.

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

Αντικατάσταση εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 21 Ν. 4099/2012

1. Εταιρεία διαχείρισης δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ από άλλη εταιρεία διαχείρισης. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

2. Η νέα εταιρεία διαχείρισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απερχόμενης. Απερχόμενη και νέα εταιρεία διαχείρισης ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης έναντι του ΟΣΕΚΑ μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

Ανάθεση δραστηριοτήτων ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 22 Ν. 4099/2012

1. Η ΑΕΔΑΚ δύναται να αναθέτει σε άλλη εταιρεία με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η ΑΕΔΑΚ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ έχει ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τον οποίο η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται. β) Η ανάθεση σε τρίτους δεν εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της ΑΕΔΑΚ, ούτε τη λήψη μέτρων από την ΑΕΔΑΚ για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κατά τον πλέον επωφελή για τους επενδυτές τρόπο. γ) Οταν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών, η σύμβαση ανάθεσης καταρτίζεται μόνο με εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία. Η σύμβαση ανάθεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα εκάστοτε κριτήρια κατανομής των επενδύσεων τα οποία καθορίζει η ΑΕΔΑΚ. δ) Όταν η σύμβαση ανάθεσης αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών και καταρτίζεται με εταιρεία τρίτου κράτους, διασφαλίζεται ότι η εταιρεία αυτή υπόκειται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών. ε) Η σύμβαση ανάθεσης που αφορά τη διαχείριση επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών δεν επιτρέπεται να καταρτισθεί με τον θεματοφύλακα ή με άλλη εταιρεία τα συμφέροντα της οποίας είναι δυνατόν να συγκρούονται με εκείνα της ΑΕΔΑΚ ή των μεριδιούχων του υπό ανάθεση ΟΣΕΚΑ ή των επενδυτών. στ) Προβλέπονται μέτρα τα οποία επιτρέπουν στα διευθυντικά στελέχη της ΑΕΔΑΚ να επιβλέπουν αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, τις δραστηριότητες της εντολοδόχου εταιρείας. ζ) Η σύμβαση ανάθεσης δεν εμποδίζει τα διευθυντικά στελέχη της ΑΕΔΑΚ να δίδουν ανά πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στην εταιρεία στην οποία έχουν ανατεθεί λειτουργίες της ΑΕΔΑΚ και να καταγγέλλουν τη σύμβαση ανάθεσης με άμεση ισχύ, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών. η) Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που ανατίθενται, η εταιρεία στην οποία πρόκειται να ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται για την άσκηση τους. θ) Στο ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ αναφέρονται οι λειτουργίες που έχουν ανατεθεί από την ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η ευθύνη της ΑΕΔΑΚ και του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η ΑΕΔΑΚ έχει αναθέσει λειτουργίες της σε τρίτους. Η ΑΕΔΑΚ δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε τρίτους σε βαθμό που να την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κανονισμός συμπεριφοράς

 Άρθρο 23 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της θεσπίζει κανονισμό συμπεριφοράς τον οποίο τηρούν διαρκώς οι ΑΕΔΑΚ και τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

2. Ως υπόχρεα πρόσωπα νοούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ, οι διαχειριστές, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται από την ΑΕΔΑΚ με σύμβαση εργασίας ή έργου ή με άλλη μορφή συνεργασίας, για την εκπλήρωση του σκοπού της ΑΕΔΑΚ. Ως διαχειριστές νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο σχετικής εντολής, είτε ως υπάλληλοι είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου είτε με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Στην έννοια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ υπάγεται τόσο ο καθορισμός της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ όσο και η εκτέλεση των σχετικών πράξεων.

3. Κατ' ελάχιστον, ο κανονισμός συμπεριφοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα: α) ενεργούν εντίμως και νομίμως, με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς, β) διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, γ) λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μεριμνούν ώστε οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και δ) τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους και η ακεραιότητα της αγοράς.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά και για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005, καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 (Α' 295).

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τον κανονισμό συμπεριφοράς, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.[4]

Χειρισμός παραπόνων επενδυτών - Άρθρο 24 Ν. 4099/2012

1. ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, ΑΕΕΜΚ, καθώς και εταιρείες διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, εταιρείες επενδύσεων, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ή σε τρίτο κράτος και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, λαμβάνουν μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 89 και καθορίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παράπονα των επενδυτών εξετάζονται με κάθε επιμέλεια. Οι εν λόγω διαδικασίες και ρυθμίσεις διασφαλίζουν επίσης ότι δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών, ιδίως ως προς το δικαίωμα τους να υποβάλουν παράπονα στην ελληνική γλώσσα.

2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 καθορίζουν επίσης κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο κοινό ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημα.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 και με την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα υποβληθέντα παράπονα.

Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Λειτουργία εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 25 Ν. 4099/2012

1. Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις προβλεπόμενες στην άδεια λειτουργίας της υπηρεσίες, είτε με τη σύσταση υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, χωρίς να υποχρεούται να λάβει πρόσθετη άδεια λειτουργίας ή να υπαχθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικά με την καταβολή του αρχικού της κεφαλαίου ή να υπαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος. Τηρουμένων των ανωτέρω, η ως άνω εταιρεία διαχείρισης μπορεί να ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται προς τις διατάξεις: α) του άρθρου 26 ή του άρθρου 27, και β) των άρθρων 32 και 33 του παρόντος νόμου.

2. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους προτίθεται μόνο να διαθέτει στην Ελλάδα τα μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, ο οποίος έχει την έδρα του σε άλλο κράτος - μέλος, χωρίς να ιδρύσει υποκατάστημα και χωρίς να ασκεί άλλες δραστηριότητες ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες, εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του άρθρου 88.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 26 Ν. 4099/2012

1. Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και τηρώντας τα χρονικά όρια της παραγράφου 3, των παρακάτω πληροφοριών και στοιχείων: α) της πρόθεσης της εταιρείας διαχείρισης να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, β) του προγράμματος εργασιών της εταιρείας διαχείρισης, στο οποίο προσδιορίζονται οι αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ δραστηριότητες και υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει στην Ελλάδα, καθώς και της οργανωτικής δομής του υποκαταστήματος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, καθώς και των διαδικασιών και ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γ) της διεύθυνσης της εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα και δ) της διεύθυνσης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και των ονομάτων των υπευθύνων διαχείρισης του υποκαταστήματος.

2. Αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δεν έχουν λόγους να αμφιβάλλουν για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας διαχείρισης, εν όψει των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, κοινοποιούν εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενημερώνουν σχετικά την εταιρεία διαχείρισης. Κοινοποιούν, επίσης, στοιχεία για τυχόν συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, που αναφέρεται στο παράρτημα II της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης περιλαμβάνουν στα έγγραφα που κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαίωση ότι στην εταιρεία διαχείρισης έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, περιγραφή του πεδίου εφαρμογής αυτής, καθώς και λεπτομέρειες για τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άσκηση του εποπτικού της έργου.

4. Το υποκατάστημα μπορεί να συσταθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητες του με τη λήψη σχετικής ενημέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άλλως παρελθούσης της προθεσμίας της παραγράφου 3.

5. Εταιρεία διαχείρισης που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος συμμορφώνεται προς τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 23 από την εταιρεία διαχείρισης.

6. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1, η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη μεταβολή ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση της μεταβολής, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα για την άσκηση του εποπτικού της έργου.

7. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επικαιροποιούν τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή στην άδεια λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης ή σε τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

8. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 10 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες των παραγράφων 1, 2, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2 και 7.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 27 Ν. 4099/2012

1. Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες για τις οποίες της έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η πρόθεση της εταιρείας διαχείρισης να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, β) το πρόγραμμα των εργασιών της, με αναφορά των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, καθώς και των διαδικασιών και ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και γ) οι λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών.

2. Αν εταιρεία διαχείρισης της παραγράφου 1 επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που αναφέρεται στο παράρτημα II της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ακολουθείται η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26.

3. Μετά την κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρχίσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 90.

4. Αν μεταβληθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1, η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από τη μεταβολή ή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνεται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης σε περίπτωση μεταβολής του πεδίου εφαρμογής της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών για τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες των παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 28 Ν. 4099/2012

1. Εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 35 του παρόντος νόμου.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και τους ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδειας, να ορίζει τις ειδικότερες υποχρεώσεις της εταιρείας της παραγράφου 1 κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και να ρυθμίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος ΑΕΔΑΚ σε άλλο κράτος μέλος - Άρθρο 29 Ν. 4099/2012

1. Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 12 έως 19, ΑΕΔΑΚ που επιθυμεί να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους για να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλοντας τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία: α) το κράτος - μέλος στο έδαφος του οποίου η ΑΕΔΑΚ προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα, β) το πρόγραμμα εργασιών της ΑΕΔΑΚ, στο οποίο προσδιορίζονται οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 δραστηριότητες και υπηρεσίες, καθώς και η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η ΑΕΔΑΚ, καθώς και των διαδικασιών και ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 24, γ) τη διεύθυνση της ΑΕΔΑΚ στο κράτος - μέλος υποδοχής, από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα και δ) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος της στο κρά-τος-μέλος υποδοχής και τα ονόματα των υπευθύνων του υποκαταστήματος.

2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει λόγους να αμφιβάλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης της ΑΕΔΑΚ, εν όψει των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, κοινοποιεί εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις πληροφορίες αυτές στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ και ενημερώνει σχετικά την ΑΕΔΑΚ. Κοινοποιεί, επίσης, στοιχεία για τα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνηθεί να ανακοινώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ, γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησης της στην ΑΕΔΑΚ εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη ενημέρωσης επιδέχεται προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Σε περίπτωση που ΑΕΔΑΚ επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει στα έγγραφα που κοινοποιεί στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαίωση ότι στην ΑΕΔΑΚ έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της, καθώς και λεπτομέρειες για τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η ΑΕΔΑΚ έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

3. Το υποκατάστημα μπορεί να συσταθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητες του με τη λήψη σχετικής ενημέρωσης από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ, άλλως παρελθούσης της προθεσμίας δύο (2) μηνών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

4. Η ΑΕΔΑΚ που παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους μέσω υποκαταστήματος οφείλει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος - μέλος υποδοχής της σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

5. Αν μεταβληθούν οι πληροφορίες οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη μεταβολή ή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση της μεταβολής, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει επί της μεταβολής αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2.

6. Αν μεταβληθούν οι πληροφορίες, οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και κοινοποιεί στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ κάθε μεταβολή στην άδεια λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ ή σε τυχόν περιορισμούς σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η ΑΕΔΑΚ έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 10 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες των παραγράφων 1,2, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2 και 6.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ΑΕΔΑΚ σε άλλο κράτος μέλος - Άρθρο 30 Ν. 4099/2012

1. ΑΕΔΑΚ που επιθυμεί να ασκήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες της έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους για πρώτη φορά στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το κράτος - μέλος στο έδαφος του οποίου η ΑΕΔΑΚ σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες και β) το πρόγραμμα εργασιών της, με αναφορά των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η ΑΕΔΑΚ, καθώς και των διαδικασιών και ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί επίσης λεπτομέρειες για τα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών. Σε περίπτωση που ΑΕΔΑΚ της παραγράφου 1 επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, ακολουθείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29. Η ΑΕΔΑΚ μπορεί να αρχίσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο κράτος - μέλος υποδοχής της, τηρώντας τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 93 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

3. ΑΕΔΑΚ που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους συμμορφώνεται προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 23.

4. Αν μεταβληθούν πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 , η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ, πριν από τη μεταβολή ή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της ΑΕΔΑΚ σε περίπτωση μεταβολής της άδειας λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ ή τυχόν περιορισμών σχετικά με το είδος των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η ΑΕΔΑΚ έχει αδειοδοτηθεί να διαχειρίζεται.

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος ΑΕΔΑΚ σε τρίτο κράτος - Άρθρο 31 Ν. 4099/2012

1. ΑΕΔΑΚ δύναται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποκατάστημα στο έδαφος τρίτου κράτους για να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του τρίτου κράτους και αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ΑΕΔΑΚ δύνανται να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν υποκατάστημα σε τρίτο κράτος ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαχείριση ΟΣΕΚΑ από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους - Άρθρο 32 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία ασκεί στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με τη σύσταση υποκαταστήματος, συμμορφώνεται προς τις διατάξεις αφ' ενός της νομοθεσίας του κράτους - μέλους καταγωγής της όσον αφορά την οργάνωση της και αφ' ετέρου του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, οι οποίες διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ και αφορούν ειδικότερα τα εξής: α) τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ,

β) την έκδοση και την εξαγορά των μεριδίων του,

γ) τις επενδυτικές πολιτικές και τα επενδυτικά όρια, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και της μόχλευσης, δ) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδότηση και τις ακάλυπτες πωλήσεις, ε) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική διαχείριση του ΟΣΕΚΑ, στ) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης ή εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, το χειρισμό τυχόν σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών, ζ) τη διανομή ή την επανεπένδυση των εσόδων,

η) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα ενημέρωσης και υποβολής στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις περιοδικές εκθέσεις, θ) τις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση και την προώθηση της διάθεσης των μεριδίων του, ι) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,

ια) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ,

ιβ) τη διαδικασία λύσης του ΟΣΕΚΑ,

ιγ) κατά περίπτωση, το περιεχόμενο του μητρώου των μεριδιούχων, ιδ) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας του ΟΣΕΚΑ και

ιε) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων σε σχέση με τα στοιχεία α' έως ιγ'.

2. Η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό του δελτίο, τηρώντας το κατά περίπτωση ισχύον δίκαιο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2.

4. Η εταιρεία διαχείρισης καθορίζει και εφαρμόζει όλες τις ρυθμίσεις και οργανωτικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και στο ενημερωτικό του δελτίο.

Υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους - Άρθρο 33 Ν. 4099/2012

1. Τηρουμένου του άρθρου 4, εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ ΕΚ, και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα έγγραφα: α) την κατά το άρθρο 37 έγγραφη σύμβαση με τον θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και β) πληροφορίες σχετικά με τυχόν συμφωνίες ανάθεσης των λειτουργιών της διαχείρισης επενδύσεων και της διοίκησης του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Εάν μια εταιρεία διαχείρισης ήδη διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου ιδίου είδους και έχει ήδη υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ως άνω απαιτούμενα έγγραφα, αρκεί η απλή μνεία αυτών.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για την τήρηση των οποίων είναι αρμόδια, δύναται να ζητεί από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, με βάση τη βεβαίωση που αναφέρεται στα άρθρα 26 και 27, σχετικά με το κατά πόσον το είδος του ΟΣΕΚΑ, για τη διαχείριση του οποίου ζητείται άδεια, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας που διαθέτει η εταιρεία διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή, οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης απαντούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της υποβολής του αιτήματος.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απορρίψει την αίτηση της εταιρείας διαχείρισης μόνον εάν η εταιρεία διαχείρισης: α) δεν πληροί τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει του άρθρου 32, β) δεν έχει λάβει άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της να διαχειρίζεται το είδος ΟΣΕΚΑ για τη διαχείριση του οποίου ζητείται άδεια, ή γ) δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Πριν την απόρριψη της αίτησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται με τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

4. Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση από την εταιρεία διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται αναφορικά με τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη υποβολή των εν λόγω πληροφοριών.

Διαχείριση ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από ΑΕΔΑΚ και υποβαλλόμενα στοιχεία - Άρθρο 34 Ν. 4099/2012

1. ΑΕΔΑΚ, η οποία ασκεί σε άλλο κράτος - μέλος τη δραστηριότητα της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με τη σύσταση υποκαταστήματος, συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την οργάνωση των ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την ανάθεση δραστηριοτήτων, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, κανόνων προληπτικής εποπτείας, διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 και υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων εκ μέρους της ΑΕΔΑΚ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που εφαρμόζονται στις ΑΕΔΑΚ, οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητες τους μόνο στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

2. Η ΑΕΔΑΚ της παραγράφου 1 συμμορφώνεται προς τους κανόνες του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του.

3. Η ΑΕΔΑΚ συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό του δελτίο, τηρώντας το κατά περίπτωση ισχύον δίκαιο, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Η ΑΕΔΑΚ καθορίζει και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις και οργανωτικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της προς τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 υποχρεώσεις.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την επάρκεια των ρυθμίσεων και την οργάνωση της ΑΕΔΑΚ, ούτως ώστε η τελευταία να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

6. ΑΕΔΑΚ, η οποία προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος - μέλος, υποβάλλει στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τα έγγραφα που προβλέπονται στη νομοθεσία του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

7. Στην περίπτωση που οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ζητήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και σχετικά με το κατά πόσον το είδος του ΟΣΕΚΑ για τη διαχείριση του οποίου ζητείται άδεια εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας που διαθέτει η ΑΕΔΑΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαντά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της υποβολής του αιτήματος.

8. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης της ΑΕΔΑΚ από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αυτές διαβουλεύονται προηγουμένως με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους που λειτουργούν στην Ελλάδα - Εποπτεία - Άρθρο 35 Ν. 4099/2012

1. Αν εταιρεία διαχείρισης κράτους - μέλους έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί υποκατάστημα της στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλες Αρμόδιες Αρχές δύνανται για στατιστικούς λόγους να απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης την υποβολή σε περιοδική βάση στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες της που ασκεί στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση των εποπτικών της δραστηριοτήτων δύναται να ζητεί από τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης στην Ελλάδα να υποβάλουν αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που υποβάλλουν οι ΑΕΔΑΚ.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από τις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα με την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εποπτεία της συμμόρφωσης τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του στις οποίες υπόκεινται και για την εποπτεία των οποίων αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι αυστηρότερες από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των ΑΕΔΑΚ. Οι εταιρείες διαχείρισης καθορίζουν διαδικασίες και ρυθμίσεις ώστε να παρέχεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δυνατότητα να λαμβάνει άμεσα από αυτές τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι μία εταιρεία διαχείρισης της παραγράφου 2 δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, απαιτεί από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συμπεριφορά και ενημερώνει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

4. Αν η εταιρεία διαχείρισης αρνηθεί να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 ή δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την αντικανονική συμπεριφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, οι οποίες λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατό, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που της ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή παύει την αντικανονική της συμπεριφορά και ανακοινώνουν τη φύση των μέτρων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Αν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή αδυναμίας εφαρμογής τους, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να αρνείται να υποβάλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονται στις ίδιες ως άνω παραγράφους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: α) Αφού ενημερώσει τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στα άρθρα 93 και 94, για την επιβολή κυρώσεων ή την πρόληψη νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, απαγορεύει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών επιδίδονται στην εταιρεία διαχείρισης. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται στην Ελλάδα αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί από την εταιρεία διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ, τηρουμένων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου σχετικά με την αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή β) εφόσον θεωρεί ότι οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα, παραπέμπει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

6. Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται μέτρα κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 είναι επαρκώς αιτιολογημένες, επιδίδονται στην εταιρεία διαχείρισης και είναι δεκτικές προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών του κράτους - μέλους του οποίου οι Αρμόδιες Αρχές εξέδωσαν τις σχετικές αποφάσεις.

7. Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3,4 ή 5, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης το συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα που επιβλήθηκαν και το λόγο της επιβολής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, δύναται να αποφασίσει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα μέτρα αυτά.

8. Οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διαβουλεύονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας της. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών, τα οποία, μεταξύ άλλων, δύνανται να περιλαμβάνουν την απαγόρευση της πραγματοποίησης περαιτέρω συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα από την εταιρεία διαχείρισης.

9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες αρνήθηκε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 26 ή 33 και για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου, κατά τη δραστηριοποίηση εταιρειών διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα.

Δ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 36 Ν. 4099/2012

1. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε έναν θεματοφύλακα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης, ή κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, η δε εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των οδηγιών της από τον θεματοφύλακα.

2. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 αρμοδιοτήτων, ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ. Επίσης, συνυπογράφει τις εκθέσεις και τις καταστάσεις του άρθρου 79 παράγραφος 2 και εξασφαλίζει ότι: α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή της αξίας των εξαγοραζόμενων μεριδίων του ΟΣΕΚΑ και η ακύρωση τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, β) η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και ο υπολογισμός της καθαρής αξίας των μεριδίων του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, γ) οι οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης, ή κατά περίπτωση της ΑΕΕΜΚ εκτελούνται, εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, δ) το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και ε) τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διανέμονται προς τους μεριδιούχους του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ.

3. Ο θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει, αφού προηγουμένως ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας διαχείρισης, ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Ως τρίτα πρόσωπα νοούνται πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι οργανισμοί παρέχοντες υπηρεσίες θεματοφυλακής, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος και υπόκεινται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα. Ο θεματοφύλακας και το τρίτο πρόσωπο φέρουν ευθύνη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί την ανωτέρω ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. α) Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτημα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτηση του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρτώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου.

Παροχή πληροφοριών - Άρθρο 37 Ν. 4099/2012

1. Ο θεματοφύλακας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εποπτεύει τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ και του θεματοφύλακα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ.

2. Αν η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος, ο θεματοφύλακας συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης έγγραφη σύμβαση, η οποία ρυθμίζει τη ροή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.

3. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 6 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 έγγραφης σύμβασης.[5]

Ευθύνη - Άρθρο 38 Ν. 4099/2012

1. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, έναντι της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του.

2. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, και ο θεματοφύλακας ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με τρόπο ανεξάρτητο, αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ και σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης τους.

Ε. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΕΕΜΚ)

Άδεια λειτουργίας - έδρα - θεματοφύλακας - Άρθρο 39 Ν. 4099/2012

1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, εάν η ΑΕΕΜΚ έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, ή στα άρθρα 4 και 40, εάν δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης. Η ΑΕΕΜΚ μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες της μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας σύστασης.

2. Η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση της ΑΕΕΜΚ πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα.

3. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ ανατίθεται σε θεματοφύλακα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 36 έως 38.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΜΚ που προτίθεται να ασκήσει η ίδια τη διαχείρισή της - Άρθρο 40 Ν. 4099/2012

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 και λαμβανομένων υπόψη των τυχόν επενδυτικών της τμημάτων, η ΑΕΕΜΚ που προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείριση της υποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρηματικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική δομή και τα τεχνικά και οικονομικά της μέσα, από τα οποία να προκύπτει ότι: α) Διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η ΑΕΕΜΚ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης της, των συναλλασσομένων, της φύσης της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησης της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ επενδύονται σύμφωνα με τα καταστατικά της έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. β) Οι εργασίες της ΑΕΕΜΚ διευθύνονται από δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 4. γ) Τυχόν στενοί δεσμοί μεταξύ της ΑΕΕΜΚ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν παρακωλύουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας, εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός τρίτου κράτους που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η ΑΕΕΜΚ διατηρεί στενούς δεσμούς ή τυχόν δυσκολίες εφαρμογής τους, παρακωλύουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει σε αίτηση για άδεια λειτουργίας ΑΕΕΜΚ, που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, σχετικά με τη χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας. Η άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας αιτιολογείται δεόντως.

3. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 29 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΑΕΕΜΚ που ασκεί η ίδια τη διαχείριση της, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού σχεδίου και της έκθεσης σχετικά με την οργανωτική δομή και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της ΑΕΕΜΚ, τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσχερειών που ενδέχεται να παρακωλύσουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την παροχή των ως άνω πληροφοριών.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΜΚ - Άρθρο 41 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας μίας ΑΕΕΜΚ για τους ακόλουθους λόγους: α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας που της χορηγήθηκε εντός δώδεκα (12) μηνών ή παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα για την οποία της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, β) έλαβε την άδεια λειτουργίας της βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της, δ) συντρέχει η περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 4, ε) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει του παρόντος νόμου ή στ) συντρέχει άλλος λόγος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, ο οποίος προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας μίας ΑΕΕΜΚ ως προς ένα ή περισσότερα επενδυτικά της τμήματα για τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 λόγους.

3. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΑΕΕΜΚ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεση της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντας της ταυτόχρονα προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία η ΑΕΕΜΚ οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις της και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΑΕΕΜΚ και αξιολογήσει τα μέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς. κλήση της άδειας λειτουργίας μίας ΑΕΕΜΚ, στο σύνολο της ή ως προς ορισμένα επενδυτικά της τμήματα, στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών-μελών στο έδαφος των οποίων διατίθενται μετοχές της εν λόγω εταιρείας ή των επενδυτικών της τμημάτων.

Ανάθεση δραστηριοτήτων και κανονισμός συμπεριφοράς - Άρθρο 42 Ν. 4099/2012

Τα άρθρα 22 και 23 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις ΑΕΕΜΚ που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Οπου στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 γίνεται αναφορά σε «ΑΕΔΑΚ», νοούνται οι ως άνω «ΑΕΕΜΚ».

Μετατροπή ΑΕΕΜΚ σε αμοιβαίο κεφάλαιο - Άρθρο 43 Ν. 4099/2012

1. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η λύση και εκκαθάριση ΑΕΕΜΚ προκειμένου τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της να ανταλλαγούν με μερίδια ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων που υφίστανται ή συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί τυχόν υποχρεώσεις της ΑΕΕΜΚ. Τα μερίδια του ή των αμοιβαίων κεφαλαίων αποδίδονται στους μετόχους της ΑΕΕΜΚ κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ, λαμβανομένης υπόψη της αξίας των μετοχών κάθε επενδυτικού τμήματος. Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, η ΑΕΕΜΚ διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

2. Από την εκκαθάριση της ΑΕΕΜΚ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση σε βάρος του αμοιβαίου κεφαλαίου που προκύπτει από τη μετατροπή. Ομοίως δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση από τη μετατροπή σε βάρος των μεριδιούχων του, πέραν αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος νόμου. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου δεν θίγει τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248).

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την ανωτέρω μετατροπή και εκκαθάριση, καθώς και σχετικά με τη μετατροπή επενδυτικού τμήματος της ΑΕΕΜΚ σε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια.

ΣΤ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

Ορισμοί - Αδειοδότηση

Ορισμοί - Άρθρο 44 Ν. 4099/2012

Για τους σκοπούς των άρθρων 44 έως και 57 του παρόντος νόμου, ο όρος «ΟΣΕΚΑ» περιλαμβάνει και τα τυχόν επενδυτικά τμήματα ενός ΟΣΕΚΑ όπου αυτό προβλέπεται, ο όρος «Αρμόδιες Αρχές» περιλαμβάνει και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο όρος «εταιρεία διαχείρισης» περιλαμβάνει και την ΑΕΔΑΚ

Χορήγηση άδειας συγχώνευσης από την ΕΚ - Διαδικασίες συγχώνευσης - Άρθρο 45 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 44 έως και 57 και ανεξαρτήτως της μορφής των ΟΣΕΚΑ, χορηγεί άδεια για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες συγχώνευσης που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 3, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εγχώρια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση ιθ' του άρθρου 3 και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 ή β) διασυνοριακή συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση ιη' του άρθρου 3 και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 46 έως και 53, εφόσον ένας τουλάχιστον απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου.

2. Οι διαδικασίες συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται για τη διασυνοριακή συγχώνευση διέπονται από το δίκαιο του κράτους - μέλους καταγωγής εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

3. Στις περιπτώσεις που ο απορροφών ή ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΑΕΕΜΚ, η πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκριση της συγχώνευσης, είτε εγχώριας είτε διασυνοριακής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, από τη συνέλευση των μετόχων της, δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η απαρτία που απαιτείται για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης είναι η ίδια είτε πρόκειται για εγχώρια είτε για διασυνοριακή συγχώνευση ΟΣΕΚΑ.

Διασυνοριακή συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Προϋποθέσεις συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 46 Ν. 4099/2012

1. Οι συγχωνεύσεις προϋποθέτουν προηγούμενη άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

2. Στην περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ είναι άλλου κράτους - μέλους και ένας τουλάχιστον απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, ο τελευταίος ή η εταιρεία διαχείρισης του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το αναφερόμενο στο άρθρο 47 κοινό σχέδιο της προτεινόμενης συγχώνευσης, εγκεκριμένο από τον απορροφώμενο και τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, β) επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γ) δήλωση από κάθε έναν από τους θεματοφύλακες του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, με την οποία βεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος νόμου και του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ αντίστοιχα, έχουν επαληθεύσει τη συμφωνία των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', οτ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και στις περιπτώσεις α', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ αντίστοιχα, με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ, δ) τις πληροφορίες τις οποίες ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ σκοπεύουν να παράσχουν στους μεριδιούχους τους σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος νόμου και το άρθρο 43 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και ε) αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ για την αδειοδότηση του, σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης ϋ) της περίπτωσης 16 της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τόσο στην ελληνική γλώσσα, όσο και στην επίσημη ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις Αρμόδιες Αρχές αυτού του κράτους. Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και στην ελληνική γλώσσα.

3. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρήσει το φάκελο ελλιπή, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Όταν ο φάκελος με τις πληροφορίες της παραγράφου 2 είναι πλήρης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει άμεσα αντίγραφα των πληροφοριών αυτών, στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφώντος όσο και του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον παρέχεται στους μεριδιούχους η δέουσα ενημέρωση. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να απαιτήσει εγγράφως αποσαφήνιση των πληροφοριών που παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την προτεινόμενη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η προτεινόμενη συγχώνευση πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 έως και 48, β) έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 90 να προβεί σε διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση του αποροφώμενου ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου να διαθέτει μερίδια του σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 91, απαιτείται να έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ να προβεί σε διάθεση των μεριδίων του στα εν λόγω κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, θεωρούν επαρκείς τις πληροφορίες που προτείνεται να παρασχεθούν στους μεριδιούχους και δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, δ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει αντίγραφο της άδειας που έχει χορηγηθεί από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ για τη σύσταση του, σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης ϋ) της περίπτωσης 16 της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

5. Αν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είναι άλλου κράτους - μέλους, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το κρίνει αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει εγγράφως από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήψη των αντιγράφων των πληροφοριών της παρ. 2 του άρθρου 39 της Οδηγίας 2009/ 65/ΕΚ, να τροποποιήσει τις πληροφορίες που προτίθεται να παρέχει στους μεριδιούχους του, ενημερώνοντας τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ για τις εν λόγω αντιρρήσεις της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον θεωρεί τις τροποποιημένες πληροφορίες επαρκείς, ενημερώνει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν των τροποποιημένων πληροφοριών.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την υποβολή του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών των παραγράφων 2 και 3, για την έγκριση ή μη της συγχώνευσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης, τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ σχετικά με την απόφαση της.

Σχέδιο συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 47 Ν. 4099/2012

1. Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ καταρτίζουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης, στο οποίο αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) η διαδικασία συγχώνευσης και οι ΟΣΕΚΑ που συμμετέχουν, β) το πλαίσιο, οι λόγοι και οι στόχοι της προτεινόμενης συγχώνευσης, γ) ο αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, δ) τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, ε) η μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής,

στ) η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, ζ) οι κανόνες που εφαρμόζονται για τη μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και την ανταλλαγή μεριδίων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν πρόβλεψης του ποσοστού της καθαρής αξίας των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που καταβάλλεται σε μετρητά στους μεριδιούχους του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 53 και η) σε περίπτωση συγχώνευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 περίπτωση ιζ' υποπερίπτωση ββ', το σχέδιο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του υπό σύσταση απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Οι Αρμόδιες Αρχές δεν δύνανται να απαιτήσουν την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στο κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

2. Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ μπορεί να συμπεριλάβουν πρόσθετα στοιχεία στο κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

Καθήκοντα θεματοφυλάκων - Άρθρο 48 Ν. 4099/2012

1. Οι θεματοφύλακες του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ επαληθεύουν μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης τη συμφωνία των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και στις περιπτώσεις α', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ αντίστοιχα με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ.

2. Ο θεματοφύλακας του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου επιβεβαιώνει με έκθεση του που συντάσσεται μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα: α) τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, β) το ύψος της τυχόν καταβολής μετρητών ανά μερίδιο στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και γ) τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, καθώς και την τιμή του όπως αυτή υπολογίστηκε με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

3. Αντίγραφο της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 έκθεσης του θεματοφύλακα υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ή των εταιρειών διαχείρισης τους και διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των ανωτέρω ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είναι άλλου κράτους - μέλους, η έκθεση του θεματοφύλακα του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 42 της Οδηγίας 2009/ 65/ΕΚ υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Πληροφορίες προς μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 49 Ν. 4099/2012

1. Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ παρέχουν, ο καθένας στους μεριδιούχους του, ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυση τους και να ασκούν τα δικαιώματα τους βάσει του άρθρου 50 του παρόντος νόμου ή των άρθρων 44 και 45 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

α) το πλαίσιο, τους λόγους και τους στόχους της προτεινόμενης συγχώνευσης, β) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή στοιχείων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, ανάλογα με την περίπτωση, σαφή προειδοποίηση των επενδυτών περί πιθανής αλλαγής της φορολογικής τους μεταχείρισης μετά τη συγχώνευση, γ) τυχόν ειδικά δικαιώματα των μεριδιούχων όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο της έκθεσης του θεματοφύλακα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου ή της έκθεσης της παρ. 1 του άρθρου 42 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση, ή, όπου έχει εφαρμογή, τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και την ορισθείσα προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού, δ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, καθώς και λοιπά διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη συγχώνευση και ε) αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ είτε με βάση το άρθρο 80 του παρόντος νόμου για τους απορροφώντες ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου είτε με βάση το άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τους απορροφώντες ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος.

2. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου ή/και οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, έχουν εγκρίνει την προτεινόμενη συγχώνευση βάσει του άρθρου 46 του παρόντος νόμου ή του άρθρου 39 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ αντίστοιχα. Εφόσον πρόκειται για ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, απορροφώμενο ή απορροφώντα, οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους του και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος των μεριδιούχων να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης, ή όπου έχει εφαρμογή, μετατροπής σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου ή το άρθρο 45 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

3. Εάν έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση του απορροφώμενου ή απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος - μέλος να διαθέτει μερίδια του στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 90, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται και στην ελληνική γλώσσα. Εάν έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση του απορροφώμενου ή απορροφώντος ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου να διαθέτει μερίδια του σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με το άρθρο 91, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται και στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους - μέλους υποδοχής τους ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους αυτού. Ο ΟΣΕΚΑ που παρέχει τις πληροφορίες οφείλει να προβεί σε ακριβή μετάφραση τους.

4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 43 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 (EE L 176/10.7.2010), και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 6 του άρθρου 43 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.[6]

Δικαιώματα μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ υπό συγχώνευση - Άρθρο 50 Ν. 4099/2012

1. Οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφώμενου όσο και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ δικαιούνται να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση πέραν αυτής που εισπράττει ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης (κόστος πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού του), την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατόν, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική που τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας με την οποία η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή με δεσμούς ελέγχου ή μέσω ειδικής συμμετοχής. Το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος νόμου ή το άρθρο 43 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και παύει να ισχύει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 8, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί ή να επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναστολή είναι δικαιολογημένη για την προστασία των μεριδιούχων.

Δαπάνες συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 51 Ν. 4099/2012

Οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους, εκτός εάν οι ΟΣΕΚΑ είναι εταιρείες επενδύσεων και δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης.

Πραγματοποίηση συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 52 Ν. 4099/2012

1. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της συγχώνευσης και υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με μερίδια του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και του καθορισμού της τυχόν καταβολής μετρητών στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, ορίζονται στο κοινό σχέδιο συγχώνευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Οι ημερομηνίες αυτές έπονται της έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του απορροφώντος και του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όπου αυτή προβλέπεται.

2. Αν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 έπονται της έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για ΑΕΕΜΚ, και της έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον αυτό προβλέπεται έπονται επίσης, της χορήγησης της άδειας συγχώνευσης από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και της τήρησης των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 50.

3. Αν ο απορροφών ή ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η πραγματοποίηση της συγχώνευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα τους ή των εταιρειών διαχείρισης τους.

4. Η συγχώνευση που έχει πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν δύναται να κηρυχθεί άκυρη.

Αποτελέσματα συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 53 Ν. 4099/2012

1. Συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 3 έχει τις κάτωθι συνέπειες: α) όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταφέρονται στον απορροφώ-ντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, β) οι μεριδιούχοι εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, προς συμψηφισμό των αντίστοιχων μεριδίων που δικαιούνται και γ) οι απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ παύουν να υφίστανται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

2. Συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 3 έχει τις κάτωθι συνέπειες: α) όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταφέρονται στο νεοσύστατο απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, β) οι μεριδιούχοι εκάστου απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του νεοσύστατου απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, προς συμψηφισμό των αντίστοιχων μεριδίων που δικαιούνται και γ) οι απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ παύουν να υφίστανται την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

3. Η εταιρεία διαχείρισης του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ επιβεβαιώνει εγγράφως στον θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, η εν λόγω επιβεβαίωση παρέχεται στον θεματοφύλακα από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ.

4. Ο απορροφών ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιτρέπεται να υπερβεί τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα άρθρα 61, 62 και 63 για διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, για λόγους που οφείλονται στη συγχώνευση, τηρώντας κατά τα λοιπά την αρχή της ορθής κατανομής των κινδύνων αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

5. Η μεταβίβαση του ενεργητικού του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 103, ως προς την απαλλαγή από τη φορολογία της πράξης σύστασης του ΟΣΕΚΑ, της διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων του και της πρόσθετης αξίας από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, εφαρμόζονται στη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου που συμμετέχουν στη συγχώνευση. Ως προς τον Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Εγχώρια συγχώνευση - διάσπαση ΟΣΕΚΑ

Εγχώρια συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων - Άρθρο 54 Ν. 4099/2012

1. Κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων που τα διαχειρίζεται η ίδια ή διαφορετικές εταιρείες διαχείρισης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες συγχώνευσης που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης ιζ' του άρθρου 3 αντίστοιχα.

2. Για την εγχώρια συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 53 του παρόντος νόμου.

3. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11.

4. Οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με το λόγο ανταλλαγής που υπολογίζεται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Εάν κατά την ως άνω ανταλλαγή προκύψει κλάσμα μεριδίου, οι μεριδιούχοι δύνανται είτε να αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου είτε να καταβάλουν πρόσθετο ποσό για την απόκτηση ακέραιου αριθμού μεριδίων είτε να εισπράξουν την αξία του κλάσματος σε μετρητά. Το ποσό που ενδεχομένως εισπράττουν οι μεριδιούχοι κατ' αυτόν τον τρόπο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία τα μερίδια του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88, σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, η τακτοποίηση τυχόν υπερβάσεων των επενδυτικών ορίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μεριδίων.

6. Οι πιστωτές κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που μετέχει στη συγχώνευση, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν την ανάρτηση στην ιστοσελίδα των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 και ανεξαρτήτως του ληξιπρόθεσμου αυτών, δύνανται να αντιταχθούν στην πραγματοποίηση της υποβάλλοντας έγγραφες αντιρρήσεις το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, εφόσον δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις και η κατάσταση των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης κοινοποιούνται στην ή στις εταιρείες διαχείρισης των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7. Η εταιρεία διαχείρισης του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου υποχρεούται να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως κάθε μεριδιούχο σχετικά με τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης.

8. Η ανταλλαγή μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 6.

9. Η μεταβίβαση του καθαρού ενεργητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 103, ως προς την απαλλαγή από τη φορολογία της πράξης σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, της διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων του και της πρόσθετης αξίας από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, εφαρμόζονται στη συγχώνευση αμοιβαίων. Ως προς τον Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Εγχώρια συγχώνευση ΑΕΕΜΚ - Άρθρο 55 Ν. 4099/2012

1. Για τη συγχώνευση ΑΕΕΜΚ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 54 και συμπληρωματικώς οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 για τις συγχωνεύσεις. Για να εκδοθεί άδεια συγχώνευσης ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια συγχώνευσης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 45 και 46.

2. Επιτρέπεται η συγχώνευση ΑΕΕΜΚ με αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος νόμου με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 και συμπληρωματικώς των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 για τις συγχωνεύσεις.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει κάθε τεχνικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια - Άρθρο 56 Ν. 4099/2012

1. Επιτρέπεται η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (εφεξής «διασπώμενο κεφάλαιο») σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κεφάλαια (εφεξής «επωφελούμενα κεφάλαια»), με δυνατότητα ορισμού άλλης εταιρείας διαχείρισης ή/και άλλου θεματοφύλακα για ένα ή περισσότερα από τα επωφελούμενα κεφάλαια.

2. Η διάσπαση συντελείται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας η εταιρεία διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου υποβάλλει τα εξής: α) Αίτηση στην οποία επισυνάπτονται οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. β) Σε περίπτωση ορισμού νέας εταιρείας διαχείρισης υποβάλλεται η σύμβαση μεταξύ των δύο ή περισσότερων εταιρειών διαχείρισης που εμπλέκονται στη διάσπαση (εφεξής «σύμβαση διάσπασης»). Οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται στη σύμβαση διάσπασης. γ) Τους κανονισμούς των επωφελούμενων κεφαλαίων, των οποίων το περιεχόμενο πρέπει να είναι όμοιο με το περιεχόμενο του κανονισμού του διασπώμενου κεφαλαίου, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις ονομασίες των επωφελούμενων κεφαλαίων, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα τους, καθώς και τις τροποποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται είτε για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία είτε για λόγους πρακτικούς. Οι ανωτέρω κανονισμοί υπογράφονται από τις εμπλεκόμενες εταιρείες διαχείρισης και τους θεματοφύλακες. δ) Δήλωση του ή των θεματοφυλάκων των επωφελούμενων κεφαλαίων ότι δέχονται να αναλάβουν σχετικά καθήκοντα. ε) Εκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ότι, κατά την εκτίμηση του, ο τρόπος διαίρεσης της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου και κατανομής των μεριδιούχων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εξασφαλίζει ότι η οικονομική θέση των μεριδιούχων του διασπώμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της διάσπασης δεν μεταβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος της διάσπασης.

3. Στους όρους της διάσπασης περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής: α) Η ονομασία, ο σκοπός και τα στοιχεία της άδειας σύστασης του διασπώμενου κεφαλαίου, η επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα του. β) Η ονομασία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου, η επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα τους. γ) Η προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της διάσπασης. δ) Ο τρόπος με τον οποίο, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, η περιουσία του διασπώμενου κεφαλαίου θα μεταφερθεί στα επωφελούμενα κεφάλαια. Η σύνθεση των στοιχείων του μέρους της περιουσίας που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι όμοια με τη σύνθεση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου, πλην μη σημαντικών αποκλίσεων, κατά αντικειμενική κρίση. ε) Η κατανομή των μεριδιούχων μεταξύ των επωφελούμενων κεφαλαίων με αναφορά της μεθόδου κατανομής. Ειδικότερα, θα υπάρχει πρόβλεψη εάν όλοι οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου θα καταστούν μεριδιούχοι εκάστου επωφελούμενου κεφαλαίου ή εάν οι μεριδιούχοι θα διαιρεθούν σε ομάδες αντίστοιχες με τα επωφελούμενα κεφάλαια και με βάση τις ομάδες αυτές θα προσδιορισθεί το ποσοστό της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο ή εάν η κατανομή γίνει με άλλον τρόπο. στ) Η μέθοδος με την οποία θα προσδιορισθεί αφ' ενός ο αριθμός των μεριδίων στα οποία διαιρείται, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια και αφ' ετέρου ο αριθμός μεριδίων εκάστου επωφελούμενου κεφαλαίου που θα περιέλθει σε κάθε μεριδιούχο του. ζ) Το χρονικό διάστημα αναστολής του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου ή αναστολής της έκδοσης νέων μεριδίων, εφόσον η αναστολή αυτή κρίνεται αναγκαία από την εταιρεία διαχείρισης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία της διάσπασης. Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που παρέχονται προς τους μεριδιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4. Η εταιρεία διαχείρισης παρέχει στους μεριδιούχους του διασπώμενου κεφαλαίου τις πληροφορίες της παραγράφου 3, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της διάσπασης στην επένδυση τους και να ασκούν τα δικαιώματα τους βάσει της παραγράφου 10 του παρόντος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους του διασπώμενου κεφαλαίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης στο διαδίκτυο μετά την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εξαγοράς μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου, λαμβανομένης υπόψη τυχόν περιόδου κατά την οποία αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3.

5. Οι πιστωτές του διασπώμενου κεφαλαίου, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 4 και ανεξαρτήτως του ληξιπρόθεσμου αυτών, δύνανται να αντιταχθούν στην πραγματοποίηση της διάσπασης υποβάλλοντας έγγραφες αντιρρήσεις το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της, εφόσον δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις και η κατάσταση του διασπώμενου κεφαλαίου καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά της διάσπασης κοινοποιούνται στην εταιρεία διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Κατά την ημερομηνία διάσπασης επέρχονται, έναντι πάντων, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) Το διασπώμενο κεφάλαιο λύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες λύσεως. β) Συνιστάται καθένα από τα επωφελούμενα κεφάλαια, αποτελούμενο από το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης και, κατ' ακολουθία, η περιουσία κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαχείρισης και χωριστής θεματοφυλακής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. γ) Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου καθίστανται μεριδιούχοι του ή των επωφελούμενων κεφαλαίων κατά την καθοριζόμενη στους όρους της διάσπασης κατανομή και το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο αποτελεί το αρχικό ενεργητικό του επωφελούμενου κεφαλαίου και διαιρείται σε μερίδια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. δ) Η εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου, τα οποία αντιστοιχούν στην περιουσία που μεταφέρεται στο εν λόγω επωφελούμενο κεφάλαιο. Η εταιρεία διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου και η εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της εταιρείας διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου έναντι των επωφελούμενων κεφαλαίων μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα της η εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου. ε) Ο θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και την ταυτόχρονη παράδοση, βάσει πρωτοκόλλου μεταξύ παλαιού και νέου θεματοφύλακα, των κινητών αξιών και της λοιπής περιουσίας του εν λόγω επωφελούμενου κεφαλαίου. Ο θεματοφύλακας του διασπώμενου κεφαλαίου συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα του ο θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου.

7. Κατά την ημερομηνία διάσπασης συντάσσονται τα εξής:

α) Κατάσταση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου και της αποτίμησης τους με βάση τους κανόνες του άρθρου 11. β) Κατάσταση για κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περιουσίας του, την αξία των στοιχείων αυτών με βάση τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11, καθώς και την αξία του καθαρού ενεργητικού κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου. Στην ίδια κατάσταση περιλαμβάνεται ο αριθμός μεριδίων κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου και η σχέση μεταξύ μεριδίων του διασπώμενου κεφαλαίου και κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου. Οι ανωτέρω καταστάσεις υπογράφονται από τους παρακάτω:

α) την εταιρεία διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου,

β) την εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου, εάν είναι διαφορετική από την εταιρεία διαχείρισης της ανωτέρω περίπτωσης α', γ) τον θεματοφύλακα του διασπώμενου κεφαλαίου και

δ) τον θεματοφύλακα κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου, εάν είναι διαφορετικός από τον θεματοφύλακα της ανωτέρω περίπτωσης γ'. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής επιβεβαιώνει με έκθεση του, που συντάσσεται μετά την πραγματοποίηση της διάσπασης, ότι τηρήθηκαν οι όροι της διάσπασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Αντίγραφα των καταστάσεων και της έκθεσης της παραγράφου 7 υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης του διασπώμενου κεφαλαίου και των εταιρειών διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου και διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των επωφελούμενων κεφαλαίων.

9. Η εταιρεία διαχείρισης κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου υποχρεούται να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως κάθε μεριδιούχο του επωφελούμενου κεφαλαίου σχετικά με τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του κατά την ημερομηνία της διάσπασης.

10. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν μερίδια των επωφελούμενων κεφαλαίων δικαιούνται να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση πέραν του κόστους αποεπένδυσης. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση πέραν του κόστους αποεπένδυσης, να αποκτήσουν μερίδια άλλου επωφελούμενου κεφαλαίου από αυτό του οποίου τα μερίδια πρόκειται να αποκτήσουν σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω δικαιώματα της εξαγοράς ή μετατροπής των μεριδίων των μεριδιούχων του διασπώμενου κεφαλαίου αρχίζουν να ισχύουν από τη στιγμή που αυτοί ενημερώνονται σχετικά με τη διάσπαση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και παύουν να ισχύουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διάσπασης ή εφόσον έχει αποφασισθεί αναστολή του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την αναστολή.

11. α) Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του διασπώμενου κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε εγγραφή, πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατανομής της περιουσίας του διασπώμενου κεφαλαίου μεταξύ των επωφελούμενων κεφαλαίων και της κατανομής της περιουσίας κάθε επωφελούμενου κεφαλαίου σε μερίδια των μεριδιούχων του, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τον Φ.Π.Α. για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 103 εφαρμόζονται και στη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου. β) Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή με αφορμή τη διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες εταιρείες διαχείρισης και όχι το διασπώμενο κεφάλαιο ή τα επωφελούμενα κεφάλαια ή τους μεριδιούχους.

12. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διάσπαση ΑΕΕΜΚ σε περισσότερες ΑΕΕΜΚ - Άρθρο 57 Ν. 4099/2012

Για τη διάσπαση ΑΕΕΜΚ εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 για τη διάσπαση. Για να εκδοθεί άδεια διάσπασης ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια διάσπασης, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 56.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΕΚΑ

Θεώρηση επενδυτικών τμημάτων ΑΕΕΜΚ ως ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 58 Ν. 4099/2012

Εάν ΑΕΕΜΚ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα (1) επενδυτικά τμήματα, κάθε τμήμα θεωρείται ξεχωριστός ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς των άρθρων 58 έως και 65 του παρόντος νόμου.

Επιτρεπόμενες επενδύσεις ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 59 Ν. 4099/2012

1. Οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: α) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών, με τις οποίες αυτά εναρμονίστηκαν προς τη διάταξη της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. β) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους - μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. γ) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, που γίνονται δεκτά σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των ως άνω περιπτώσεων α', β' και γ ' και η εισαγωγή αυτή πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε) Μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει του παρόντος νόμου ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 , ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος, εφόσον: αα) οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με νομοθεσία που προβλέπει ότι υπόκεινται σε εποπτεία την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ως τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συνάψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, ββ) το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ και ιδίως οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γγ) οι δραστηριότητες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσμάτων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι εκθέσεις και δδ) ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, μερίδια του οποίου πρόκειται να αποκτηθούν, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. στ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - μέλος ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική έδρα του σε τρίτο κράτος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Τα τρίτα κράτη της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. ζ) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια από τις αγορές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ', ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), εφόσον: αα) το υποκείμενο στοιχείο του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου συνίσταται σε κάποιο από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, που περιλαμβάνονται στον επενδυτικό σκοπό του ΟΣΕΚΑ, όπως αυτός καθορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ββ) οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποκείμενοι σε προληπτική εποπτεία ως προς τις συναλλαγές αυτές και ανήκουν σε κατηγορίες που δύναται να προσδιορίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γγ) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και είναι δυνατή η πώληση, η ρευστοποίηση ή το κλείσιμο της θέσης τους με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή στην εύλογη αξία τους, ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ. η) Μέσα χρηματαγοράς της περίπτωσης ιστ' του άρθρου 3, πλην αυτών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εποπτευόμενη αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και των κεφαλαίων τους και εφόσον τα μέσα αυτά: αα) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους -μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος ή σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος του, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, ή ββ) εκδίδονται από επιχείρηση της οποίας οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' ή γ' της παρούσας παραγράφου 1 ή γγ) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας, ή από οργανισμό που υπόκειται και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούμενους τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας ή δδ) εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν σε κατηγορίες που δύναται να προσδιορίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι επενδύσεις στα μέσα αυτά υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας των επενδυτών τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στις ως άνω υποπεριπτώσεις αα', ββ' ή γγ' και εφόσον ο εκδότης είναι: ΐ) εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ (? 10.000.000) και η οποία υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς ή εκθέσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 και την τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 222/14.8.1978), που βασίζεται στο άρθρο 54 (3) (ζ) της Συνθήκης για τις ετήσιες εκθέσεις (accounts), ορισμένων κατηγοριών εταιρειών ή ιι) οργανισμός που ανήκει σε όμιλο εταιρειών με μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρείες και έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση του ομίλου ή iii) οργανισμός, ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση σχημάτων μέσων τιτλοποίηοης που έχουν εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση.

2. Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί, επίσης, να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τίτλους αυτών.

4. Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα.

5. Μία ΑΕΕΜΚ μπορεί να αποκτά την κινητή ή ακίνητη περιουσία που είναι απαραίτητη για την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ορίζει κατηγορίες ΟΣΕΚΑ, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ονομασίας του ΟΣΕΚΑ, του σκοπού που αναφέρεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα και της επενδυτικής του πολιτικής.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις κατηγορίες των στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

8. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα του άρθρου 50α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και προκειμένου να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ των συμφερόντων των εταιρειών που μετατρέπουν δάνεια σε διαπραγματεύσιμους τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα (τιτλοποίηση απαιτήσεων) και των ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε αυτούς τους διαπραγματεύσιμους τίτλους ή τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με: α) τις απαιτήσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται οι εταιρείες τιτλοποίησης απαιτήσεων προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύσει σε αυτούς τους τίτλους ή τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν καθαρή οικονομική συμμετοχή στο πρόγραμμα τιτλοποίησης όχι κατώτερη του πέντε τοις εκατό (5%) και β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν στους εν λόγω τίτλους ή τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Άρθρο 60 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ: α) χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους των θέσεων και την επίδραση τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου, β) χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων και γ) κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με τρόπο που η τελευταία καθορίζει με απόφαση της, τους τύπους των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει βάσει της ως άνω περίπτωσης γ' να είναι διαθέσιμες, κατόπιν αιτήματος, σε συγκεντρωτική μορφή για όλες τις εταιρείες διαχείρισης ή ΑΕΕΜΚ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, προς το σκοπό της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. Οταν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα και στο ενημερωτικό του δελτίο.

3. Ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής και εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 έως και 65 του παρόντος νόμου, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου σε συνδυασμό με την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61. Όταν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61. Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα λοιπά εδάφια της παρούσας παραγράφου. Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων περί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων του παρόντος άρθρου.

4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 4 του άρθρου 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.[7]

Επενδυτικά όρια ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 61 Ν. 4099/2012

1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση:

α) μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη. β) μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αθροίζονται με τις λοιπές επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς κατά τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση.

2. Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 και των διατάξεων των άρθρων 66 έως και 74 του παρόντος νόμου, το σύνολο των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ΟΣΕΚΑ ή οι άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, μερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από τον ΟΣΕΚΑ.

4. α) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος - μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας για την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών επενδύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων. Οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε ομολογίες της παρούσας περίπτωσης β' που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε TOIC εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόμενες να υπερβαίνουν το 80% του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τηρουμένου του ορίου του 25% ανά εκδότη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των προαναφερόμενων κατηγοριών ομολογιών και εκδοτών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δικαιούνται να εκδίδουν ομολογίες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, καθώς και των επιμέρους εκδόσεων. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, β) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτό.

6. α) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι καταθέσεις στον οργανισμό αυτόν ή οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο τον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και τηρούμενης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου 6 δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιοτηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: αα) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 59, ή ββ) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

7. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) ο ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και β) στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ αναγράφονται αναλυτικά τα κράτη ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς στα οποία προτίθεται ο ΟΣΕΚΑ να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του. Στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, καθώς και σε κάθε ενημερωτικό και διαφημιστικό του έντυπο ή δημοσίευμα γίνεται αναφορά, σε εμφανή θέση, στην άδεια σύστασης ή λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στα κράτη και στους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στις αξίες των οποίων προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του.

8. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ (EE L 193/18.7.1983) ή τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Τηρουμένου του ορίου που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφορικά με τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, ο ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει αθροιστικά ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρείες του ίδιου ομίλου.

9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του ν. 3601/2007, επιτρέπεται η εγγύηση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - μέλος, εφόσον προβλέπεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Δεν επιτρέπεται η παροχή εγγύησης σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο από τον θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ή από τρίτο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής στον ΟΣΕΚΑ.

ΟΣΕΚΑ ο οποίος αναπαράγει δείκτη - Άρθρο 62 Ν. 4099/2012

1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64, ο ΟΣΕΚΑ του οποίου η επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης συγκεκριμένου δείκτη μετοχών ή ομολογιών επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και ομολογίες του ίδιου εκδότη, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη,

β) ο δείκτης αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς και γ) ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να αυξάνει σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) το όριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις εποπτευόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς έχουν σημαντική βαρύτητα. Η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει τα κριτήρια της παραγράφου 1 και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΟΣΕΚΑ που επενδύει σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων - Άρθρο 63 Ν. 4099/2012

1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 61 και των διατάξεων των άρθρων 66 έως και 74 του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64, ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να επενδύει σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59, εφόσον αυτό περιλαμβάνεται στον κύριο επενδυτικό σκοπό του, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα. Ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να αποκτά τα εν λόγω μερίδια σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του ανά ΟΣΕΚΑ ή ανά οργανισμό συλλογικών επενδύσεων. Το άθροισμα των επενδύσεων του ως άνω ΟΣΕΚΑ σε μερίδια των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 61 δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ΟΣΕΚΑ ή οι άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, μερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από τον ΟΣΕΚΑ.

2. Όταν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τελούν υπό τη διαχείριση, απευθείας ή με ανάθεση, της εταιρείας διαχείρισης του ή άλλης εταιρείας συνδεδεμένης με την εταιρεία διαχείρισης του στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή μέσω ελέγχου ή μέσω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, η εταιρεία διαχείρισης ή η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία δεν καταλογίζει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις. Ο ΟΣΕΚΑ, ο οποίος επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, αναφέρει στο ενημερωτικό του δελτίο το ανώτατο όριο των προμηθειών διαχείρισης που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους ΟΣΕΚΑ ή τους άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. Ο ΟΣΕΚΑ επισημαίνει, επίσης, στην ετήσια έκθεση του τη μέγιστη αναλογία προμηθειών διαχείρισης που έχουν χρεωθεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή στους άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε μερίδια των οποίων επενδύει.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Απαγόρευση απόκτησης σημαντικής επιρροής - Άρθρο 64 Ν. 4099/2012

1. α) Η εταιρεία διαχείρισης, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε τρίτο κράτος, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. β) Η εταιρεία διαχείρισης, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία του άλλου κράτους - μέλους προβλέπει άλλους περιορισμούς.

2. Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του: α) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, β) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ομολογιών ενός εκδότη, δ) δέκα τοις εκατό (10%) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη, ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Τα επενδυτικά όρια των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγμή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των ομολογιών ή των μέσων χρηματαγοράς ή η καθαρή αξία των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

3. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 61, καθώς και για μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτο κράτος, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους η εν λόγω τοποθέτηση σε μετοχές της εταιρείας αποτελεί τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 65 και του παρόντος άρθρου.

Υπέρβαση επενδυτικών ορίων - Άρθρο 65 Ν. 4099/2012

1. Εάν ο ΟΣΕΚΑ υπερβεί τα επενδυτικά όρια των άρθρων 60 έως και 64 για άλλους λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των εν λόγω ορίων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την απόκτηση, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων

2. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61, 62, 63 και 64, όταν ο ΟΣΕΚΑ ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιρειών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων, εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

3. Οι νεοσυσταθέντες ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να υπερβούν τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα άρθρα 61,62 και 63 για διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασης ή λειτουργίας τους, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που χορηγείται μαζί με την άδεια σύστασης ή λειτουργίας τους, η οποία λαμβάνει υπόψη την τήρηση της αρχής της κατανομής των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να έχει εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ανωτέρω ορίων έως τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

4. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 59 έως και 64 δεσμεύουν νομικώς τους αντισυμβαλλομένους.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Η. ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ

Πεδίο εφαρμογής και έγκριση

Ορισμοί - Επενδύσεις - Άρθρο 66 Ν. 4099/2012

1. Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένα επενδυτικό τμήμα του, το οποίο έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επενδύσει, κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, τα άρθρα 59, 61 και 63 και την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 64, τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματος του (κύριος ΟΣΕΚΑ).

2. Ένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύει μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: α) ρευστά διαθέσιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 59, β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, που χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 60, γ) κινητή και ακίνητη περιουσία που είναι απαραίτητη για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, εφόσον ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ΑΕΕΜΚ.

3. Για την τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 60, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπολογίζει τη συνολική έκθεση του σε κίνδυνο όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συνυπολογίζοντας την άμεση έκθεση του σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με ένα από τα ακόλουθα: α) την πραγματική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ ή β) τη δυνητική μέγιστη συνολική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία αναφέρεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

4. Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος: α) έχει μεταξύ των μεριδιούχων του τουλάχιστον έναν (1) τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, β) δεν είναι ο ίδιος τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και γ) δεν κατέχει μερίδια τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

5. Για τον κύριο ΟΣΕΚΑ ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις: α) Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο (2) τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, η περίπτωση α' της παραγράφου 2 και η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται και, ως εκ τούτου, ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει την επιλογή της συγκέντρωσης ή όχι κεφαλαίων από άλλους επενδυτές. β) Εάν κύριος ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος δεν συγκεντρώνει ο ίδιος κεφάλαια από το κοινό στην Ελλάδα, παρά μόνον μέσω ενός ή περισσοτέρων τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 89 έως και 92 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.

6. Ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δύνανται να έχουν αδειοδοτηθεί είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος - μέλος. Στη δεύτερη περίπτωση, αντί των διατάξεων του παρόντος νόμου που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 67 Ν. 4099/2012

1. Η δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι υφίστανται ή συνιστώνται για το σκοπό αυτό, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον: α) ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή β) στην περίπτωση διασυνοριακής δομής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επένδυση του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας του και ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτόν, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα έγγραφα: α) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, β) το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 80 του παρόντος νόμου και το άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γ) τη σύμβαση μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή τον εσωτερικό κανονισμό επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 68, δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72, εφόσον πρόκειται για μετατροπή υφιστάμενου ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή αλλαγή του κύριου ΟΣΕΚΑ, ε) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69, μεταξύ των θεματοφυλάκων τους και στ) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών τους. ζ) Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 58 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα ανωτέρω έγγραφα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4. Αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στον κύριο ΟΣΕΚΑ βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του παρόντος νόμου με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 58 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Κοινές διατάξεις για τροφοδοτικούς και κύριους ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 68 Ν. 4099/2012

1. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ χορηγεί στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου. Πα το σκοπό αυτόν, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συνάπτει σύμβαση με τον κύριο ΟΣΕΚΑ. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει καθ' υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η ανωτέρω σύμβαση. Η σύμβαση αυτή διατίθεται σε όλους τους μεριδιούχους δωρεάν, κατόπιν αιτήματος τους. Σε περίπτωση που τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ασκεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, η σύμβαση μπορεί να αντικαθίσταται από εσωτερικό κανονισμό επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ο οποίος διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

2. Ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα, για το συντονισμό των χρόνων υπολογισμού και δημοσιοποίησης της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα πρόβλεψης της τιμής των μεριδίων τους (market timing) και να αποτρέπονται επομένως δυνατότητες αποκόμισης κερδών λόγω εκμετάλλευσης διαφορών στο χρόνο υπολογισμού και δημοσιοποίησης τους (arbitrage).

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους 4 και 5 αυτού, εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά την εξαγορά, την εξόφληση ή τη διάθεση των μεριδίων του είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών του, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούται να αναστέλλει την εξαγορά, την εξόφληση ή τη διάθεση των μεριδίων του κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

4. Αν λυθεί ο κύριος ΟΣΕΚΑ, λύεται επίσης και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει: α) την επένδυση τουλάχιστον του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ενεργητικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ, ή β) την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ώστε να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός. Μετά την ως άνω έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δύναται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης του συνόλου των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, η λύση του κύριου ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών, αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώσει όλους τους μεριδιούχους του και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την απόφαση λύσης.

5. Αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ συγχωνευθεί με άλλον ΟΣΕΚΑ ή διασπασθεί σε δύο ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λύεται, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ: α) εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του κύριου ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή μετέχει με το σύνολο του ενεργητικού του στη συγχώνευση ή β) επενδύει τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ που δεν προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση ή γ) τροποποιεί τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ώστε να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός. Η συγχώνευση ή η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους του και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 49 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 αντίστοιχα, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δύναται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης του συνόλου των μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ που κατέχει, πριν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση ή η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει χορηγήσει έγκριση δυνάμει της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

6. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 6 του άρθρου 60 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 7 του άρθρου 60 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού επιχειρηματικής συμπεριφοράς, τα ενδεδειγμένα μέτρα συντονισμού των χρόνων υπολογισμού και δημοσιοποίησης της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους και τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης, σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή διάσπασης του κύριου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1,2,4 και 5 αντίστοιχα του παρόντος άρθρου.[8]

Θεματοφύλακες - Άρθρο 69 Ν. 4099/2012

1. Αν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, οι εν λόγω θεματοφύλακες συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο (2) θεματοφυλάκων. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία. Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των άρθρων 66 έως και 74 του παρόντος νόμου, οι θεματοφύλακες του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δεν θεωρείται ότι παραβαίνουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που αφορούν την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή σε άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τους ανωτέρω θεματοφύλακες ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισης του, διαβιβάζει στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

2. Αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο θεματοφύλακας του ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, όταν διαπιστώσει παρατυπίες του κύριου ΟΣΕΚΑ που κρίνει ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

3. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 61 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 4 του άρθρου 61 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη συμφωνία που συνάπτουν οι θεματοφύλακες του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και τα είδη των παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του παρόντος άρθρου.[9]

Ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές - Άρθρο 70 Ν. 4099/2012

1. Αν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, οι εν λόγω ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο (2) ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που έχουν θεσπισθεί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία.

2. Στην έκθεση ελέγχου που προσαρτάται στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση διασυνοριακής δομής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ αφορά τη διαχειριστική χρήση της ετήσιας έκθεσης, εκτός εάν στη νομοθεσία του κράτους - μέλους καταγωγής του προβλέπεται και ο έλεγχος της εξαμηνιαίας έκθεσης του. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό λογιστικό έτος, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής του κύριου ΟΣΕΚΑ συντάσσει πρόσθετη έκθεση με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρει, ιδίως, στην έκθεση του τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον αντίκτυπο τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

3. Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των άρθρων 66 έως και 74 του παρόντος νόμου, οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δεν θεωρείται ότι παραβαίνουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που αφορούν την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή σε άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τους ανωτέρω ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 4 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ή ης Ιουλίου 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη συμφωνία που συνάπτουν οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.[10]

Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ που έχει αδειοδοτηθεί από ΕΚ - Άρθρο 71 Ν. 4099/2012

1. Το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιέχει, πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 76, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) δήλωση ότι ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, υπό αυτήν την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ, β) τον επενδυτικό του σκοπό και την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται και των επιπτώσεων τους και του κατά πόσον οι αποδόσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημες ή, εναλλακτικά, σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους διαφέρουν, καθώς και περιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 66, γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσης του, του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται και των επιπτώσεων τους, καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο απόκτησης του ενημερωτικού δελτίου του κύριου ΟΣΕΚΑ, δ) σύνοψη της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή του εσωτερικού κανονισμού επιχειρηματικής συμπεριφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68, ε) τον τρόπο με τον οποίο οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δύνανται να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ και τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή του εσωτερικού κανονισμού επιχειρηματικής συμπεριφοράς, στ) περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που καταβάλλονται από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, λόγω της επένδυσης του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ και ζ) περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, από την επένδυση σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ.

2. Πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 77, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ. Στην ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρεται ο τρόπος απόκτησης της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

3. Πλέον των υποχρεώσεων του βάσει των άρθρων 78 και 84, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ, εφόσον έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος - μέλος, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και κάθε τροποποίηση τους, καθώς και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

4. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε ενημερωτικό και διαφημιστικό έντυπο ή ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

5. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διαθέτει στους επενδυτές δωρεάν, κατόπιν αιτήματος τους, αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ σε έντυπη μορφή.

Μετατροπή υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ και αλλαγή του κύριου ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 72 Ν. 4099/2012

1. Αν ένας ΟΣΕΚΑ μετατραπεί σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ενός κύριου ΟΣΕΚΑ ή αν αλλάξει ο κύριος ΟΣΕΚΑ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ οφείλει να παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους του τις ακόλουθες πληροφορίες: α) δήλωση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ, β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 80 του παρόντος νόμου και το άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γ) την ημερομηνία κατά την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ ή, εάν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυση του θα υπερβεί το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 και δ) δήλωση ότι οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δικαιούνται να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς άλλη χρέωση εκτός από τα τέλη που παρακρατεί ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παροχής από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση γ'.

2. Αν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 91, την πρόθεση του να διαθέσει μερίδια του σε άλλο κράτος - μέλος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους - μέλους υποδοχής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που παρέχει τις πληροφορίες οφείλει να προσκομίσει ακριβή μετάφραση τους.

3. Αν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 90, την πρόθεση του να διαθέσει μερίδια του στην Ελλάδα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην ελληνική γλώσσα. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που παρέχει τις πληροφορίες οφείλει να προσκομίσει ακριβή μετάφραση τους.

4. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύσει σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πέραν του ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 63, πριν την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.

5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1 ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τη διαδικασία αποτίμησης και ελέγχου και το ρόλο του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση απόκτησης μεριδίων του κύριου ΟΣΕΚΑ με εισφορά σε είδος από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Υποχρεώσεις και αρμόδιες αρχές

Ειδικές υποχρεώσεις κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 73 Ν. 4099/2012

1. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρακολουθεί αποτελεσματικά τη δραστηριότητα του κύριου ΟΣΕΚΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν συντρέχει λόγος να αμφιβάλλει για την ακρίβεια τους.

2. Αν σε σχέση με την επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είτε της εταιρείας διαχείρισης του, εισπράττουν προμήθεια διάθεσης ή άλλο χρηματικό όφελος, η εν λόγω προμήθεια ή το χρηματικό όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

3. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ταυτότητα κάθε τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που επενδύει στα μερίδια του. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αντίστοιχες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω επένδυση.

4. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν χρεώνει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια του ή κατά την εξαγορά τους αντίστοιχα.

5. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ μεριμνά για την έγκαιρη και συνεχή διάθεση όλων των πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, άλλες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην εταιρεία διαχείρισης του, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον θεματοφύλακα και στον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος.

Ενημέρωση από ΕΚ - Άρθρο 74 Ν. 4099/2012

1. Αν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, σχετικά με κάθε απόφαση, μέτρο, διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που λαμβάνει βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 98, η οποία αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του.

2. Αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο, διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 98, η οποία αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του.

3. Αν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ για κάθε γνωστοποίηση που λαμβάνει από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε απόφαση, μέτρο, διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων 58 έως και 67 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 106 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η οποία αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του.

Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Δημοσιοποίηση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

Διαχειριστική χρήση - Ενημερωτικό δελτίο και περιοδικές εκθέσεις - Άρθρο 75 Ν. 4099/2012

1. Η διαχειριστική χρήση του ΟΣΕΚΑ έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία τέλους χρήσης είτε την 30ή Ιουνίου, είτε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορισθεί για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.

2. Η ΑΕΕΜΚ για κάθε επενδυτικό της τμήμα και η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, συντάσσει στην ελληνική γλώσσα τα εξής: α) ενημερωτικό δελτίο,

β) ετήσια έκθεση για κάθε διαχειριστική χρήση και γ) εξαμηνιαία έκθεση που καλύπτει τους πρώτους έξι (6) μήνες κάθε διαχειριστικής χρήσης.

3. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

Ενημερωτικό δελτίο - Άρθρο 76 Ν. 4099/2012

1. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει, ανεξαρτήτως των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, σαφή και κατανοητή επεξήγηση των επενδυτικών κινδύνων του ΟΣΕΚΑ.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της ενσωματώνει το Σχέδιο Α του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

3. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, τα οποία προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

4. Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Αναφέρει, επίσης, κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ δύναται να διενεργεί πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει ρητώς αν οι πράξεις αυτές μπορούν να διενεργούνται με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων ή/και την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού του ΟΣΕΚΑ, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στη συνολική έκθεση κινδύνου.

5. Αν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς, ή αν ο ΟΣΕΚΑ αναπαράγει δείκτη μετοχών ή ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 62, συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο του και, ανάλογα με την περίπτωση, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του, ρητή αναφορά η οποία εφιστά την προσοχή στην επενδυτική του πολιτική.

6. Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα, λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης, το ενημερωτικό δελτίο του και, ανάλογα με την περίπτωση, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις του, περιέχουν ρητή αναφορά η οποία επισύρει την προσοχή στο ενδεχόμενο αυτό.

7. Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού του δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται. Τα εν λόγω έγγραφα δεν απαιτείται να προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο, όταν ο επενδυτής ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του αποσταλούν τα έγγραφα αυτά, είτε να του γνωστοποιηθεί το σημείο πρόσβασης σε αυτά, σε κάθε κράτος - μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια.

8. Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου επικαιροποιούνται χωρίς καθυστέρηση μετά από κάθε μεταβολή τους.

9. Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται με σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου και παρέχεται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος τους.

10. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο και το μορφότυπο του ενημερωτικού δελτίου. [11]

Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση - Άρθρο 77 Ν. 4099/2012

1. Το περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ εξειδικεύεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει το Σχέδιο Β του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2. Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ.

3. Η εξαμηνιαία έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 1. Όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει ήδη ή προτίθεται να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα, τα αποτελέσματα εξαμήνου προκύπτουν μετά την αφαίρεση των φόρων του εν λόγω εξαμήνου και των ενδιάμεσων μερισμάτων που έχουν διανεμηθεί ή πρόκειται να διανεμηθούν

4. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Η έκθεση ελέγχου που παρέχεται από αυτούς και ενδεχομένως, οι παρατηρήσεις τους, προσαρτώνται εξ ολοκλήρου στην ετήσια και στην εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ.

5. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται στους επενδυτές με τον τρόπο που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80. Οι επενδυτές λαμβάνουν, δωρεάν, αντίγραφο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος τους.

6. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο και το μορφότυπο της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ.[12]

Ενημέρωση αρμοδίων αρχών - Άρθρο 78 Ν. 4099/2012

Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό του δελτίο και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του, καθώς και την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του. Ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα έγγραφα αυτά και στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης του, εφόσον η τελευταία έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, κατόπιν αιτήματος των Αρμοδίων Αρχών. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος και έχει ορίσει ως εταιρεία διαχείρισης του ΑΕΔΑΚ του παρόντος νόμου υποβάλλει τα ανωτέρω έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος της.

Ανακοινώσεις και διαφημίσεις ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 79 Ν. 4099/2012

1. Όλες οι ανακοινώσεις του ΟΣΕΚΑ προς τους επενδυτές πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Επιπλέον, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως διαφημίσεις. Ειδικότερα, η ανακοίνωση διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ, η οποία περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΣΕΚΑ, δεν περιέχει στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση ή υποβαθμίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80. Η ανακοίνωση του προηγούμενου εδαφίου αναφέρει ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 80, είναι διαθέσιμες. Διευκρινίζει επίσης το σημείο και τον τρόπο πρόσβασης, καθώς και τη γλώσσα στην οποία οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές δύνανται να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, στο διαδίκτυο, συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης του και ο τρόπος διάθεσης των κερδών του.

3. Εξαιρουμένου του εντύπου των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, κάθε άλλο ενημερωτικό ή διαφημιστικό έντυπο του ΟΣΕΚΑ πρέπει να περιέχει δήλωση με κεφαλαία γράμματα στο κάτω μέρος της πρώτης και της τελευταίας σελίδας πολυσέλιδου εντύπου ότι «Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές». Η παραπάνω δήλωση αναφέρεται και σε κάθε ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται στην περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 61, καθώς και στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ που βάσει της επενδυτικής του πολιτικής αποσκοπεί στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να συμπεριλάβει σχετική προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό, στο κάτω μέρος της πρώτης και της τελευταίας σελίδας πολυσέλιδου ενημερωτικού ή διαφημιστικού εντύπου και ανακοίνωσης.

4. Όλες οι δημοσιεύσεις του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης του και κάθε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό τους υποβάλλονται, στη μορφή που διατίθενται στο επενδυτικό κοινό, χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Η εταιρεία διαχείρισης υποχρεούται, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

6. Η εταιρεία διαχείρισης παρέχει, κατόπιν αιτήματος επενδυτή, πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση κινδύνου του ΟΣΕΚΑ, τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτόν και την πρόσφατη εξέλιξη των κύριων κινδύνων και των αποδόσεων των διαφόρων κατηγοριών των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 75 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε ο Κανονισμός (EE) 583/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 (EE L 176/ 10.7.2010), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις προϋποθέσεις διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου μέσω διαδικτύου ή με άλλο σταθερό μέσο, πλην του αντιγράφου σε έντυπη μορφή.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της το περιεχόμενο τριμηνιαίων πινάκων σχετικά με τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο της γνωστοποίησης και της δημοσιοποίησης τους.[13]

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών - Άρθρο 80 Ν. 4099/2012

1. Η ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, και η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, συντάσσουν στην ελληνική γλώσσα ένα σύντομο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στον παρόντα νόμο ως «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές». Ο όρος «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» αναφέρεται ρητώς, ώστε το εν λόγω έγγραφο να γίνεται σαφώς αντιληπτό ως τέτοιο.

2. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.

3. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα ουσιώδη στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που αφορούν: α) την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ,

β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του, γ) παρουσίαση των προηγούμενων αποδόσεων ή, όπου απαιτείται, σεναρίων απόδοσης, δ) τα έξοδα, τις προμήθειες και τις σχετικές επιβαρύνσεις και ε) τη σχέση κινδύνου και απόδοσης της επένδυσης, καθώς και κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι κατανοητά στους επενδυτές χωρίς παραπομπές σε άλλα έγγραφα.

4. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφέρουν σαφώς τον τόπο και τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τόπου και τρόπου πρόσβασης στο ενημερωτικό δελτίο και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ, που μπορούν να ληφθούν δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, καθώς και της γλώσσας στην οποία είναι διαθέσιμες στους επενδυτές οι πληροφορίες αυτές.

5. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατυπώνονται συνοπτικά και σε μη τεχνική γλώσσα. Εχουν ενιαία μορφή και τρόπο παρουσίασης, που επιτρέπει τις συγκρίσεις και παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό στους ιδιώτες επενδυτές.

6. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται μεταφρασμένες, χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, σε όλα τα κράτη-μέλη όπου έχει γνωστοποιηθεί η πρόθεση του ΟΣΕΚΑ να διαθέσει μερίδια του, σύμφωνα με το άρθρο 91.

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 7 του άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε ο Κανονισμός (EE) 583/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 8 του άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές αναφορικά με ειδικές περιπτώσεις ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον μορφότυπο και την παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.[14]

Παροχή βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές - αστική ευθύνη - Άρθρο 81 Ν. 4099/2012

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται πριν από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και το περιεχόμενο τους είναι συνεπές με τα αντίστοιχα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου.

2. Τα πρόσωπα που καταρτίζουν, εγκρίνουν ή διαθέτουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές υπέχουν αστική ευθύνη για το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών ή της μετάφρασης τους, μόνο εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι παραπλανητικές, ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα αντίστοιχα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιέχουν σαφή προειδοποίηση επ' αυτού.

Ευθύνη για την παροχή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές - Άρθρο 82 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, οι οποίες διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου νομικού προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους και υπό την πλήρη ευθύνη τους, εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους επενδυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές εγκαίρως πριν από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

2. Στην περίπτωση που διατίθενται μερίδια ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές μέσω άλλων νομικών προσώπων που δεν ενεργούν υπό την πλήρη ευθύνη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, την υποχρέωση παροχής στους επενδυτές των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές φέρουν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

3. Η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, παρέχουν, ύστερα από σχετικό αίτημα, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στα πρόσωπα που δημιουργούν επενδυτικά προϊόντα και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία είτε διαθέτουν είτε συμβουλεύουν τους επενδυτές σχετικά με την απόκτηση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή σχετικά με την απόκτηση επενδυτικών προϊόντων που επενδύουν σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ.

4. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται δωρεάν.

Τρόπος διάθεσης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές - Άρθρο 83 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές με σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου. Οι επενδυτές λαμβάνουν αντίγραφο σε έντυπη μορφή, δωρεάν, κατόπιν αιτήματος τους.

2. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 81 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 583/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη διάθεση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές μέσω διαδικτύου ή με άλλο σταθερό μέσο, πλην του αντιγράφου σε έντυπη μορφή.

Επικαιροποίηση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και υποβολή τους στην ΕΚ - Άρθρο 84 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης ή η ΑΕΕΜΚ, κατά περίπτωση, μεριμνούν για την άμεση επικαιροποίηση των ουσιωδών στοιχείων των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, τις οποίες αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο.

2. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Γενικές υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ

Δανεισμός ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 85 Ν. 4099/2012

1. Η εταιρεία διαχείρισης, όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, ή κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, καθώς και ο θεματοφύλακας αυτών, όταν ενεργεί για λογαριασμό τους, δεν επιτρέπεται να δανείζονται. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να δανείζονται σε ξένο νόμισμα με δάνειο αντιστήριξης (δάνειο τύπου «back-to-back»).

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η σύναψη δανείων προσωρινού χαρακτήρα για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, αποκλειστικά με πιστωτικό ίδρυμα, μέχρι ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων του, εφόσον κρίνεται ως μη συμφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Η ΑΕΕΜΚ επιτρέπεται, επιπροσθέτως, να συνάπτει δάνεια, αποκλειστικά με πιστωτικό ίδρυμα, μέχρι ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού της για την απόκτηση ακινήτου το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Το συνολικό ύψος των δανείων που έχει λάβει η ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του καθαρού ενεργητικού της. Για την εξασφάλιση των δανείων της παρούσας παραγράφου δύναται να συστήνεται ενέχυρο επί κινητών αξιών του ΟΣΕΚΑ.

3. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 83 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη λήψη δανείου για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

Διανομή ή επανεπένδυση κερδών ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 86 Ν. 4099/2012

Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ από τόκους και μερίσματα δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, μετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζημιών που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσης και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση πιστώσεων και ακάλυπτων πωλήσεων - Άρθρο 87 Ν. 4099/2012

1. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 60, η ΑΕΕΜΚ ή η εταιρεία διαχείρισης, όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, καθώς και ο θεματοφύλακας αυτών, όταν ενεργεί για λογαριασμό τους, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να αποκτούν κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 , τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

2. Η εταιρεία διαχείρισης, όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, καθώς και ο θεματοφύλακας αυτών, όταν ενεργεί για λογαριασμό τους, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 59.

ΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισαγωγή και διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ - Άρθρο 88 Ν. 4099/2012

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα των μεριδίων ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου και των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 3606/2007 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 (EE L 241/2.9.2006). Η απόφαση για την εισαγωγή των μεριδίων προϋποθέτει τον ορισμό ενός (1) τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή, η δε έναρξη διαπραγμάτευσης τους προϋποθέτει και την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ στον θεματοφύλακα.

2. Με την εξαγορά των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ της παραγράφου 1 εξομοιώνονται οι ενέργειες της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ή του ειδικού διαπραγματευτή, ώστε να μην αποκλίνει η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ από την καθαρή αξία του ενεργητικού του, σε ποσοστό που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτή η αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που εξαγοράζονται καταβάλλεται είτε σε κινητές αξίες, κατά την αναλογία του δείκτη ή των δεικτών που αναπαράγει ή παρακολουθεί ο ΟΣΕΚΑ, είτε σε μετρητά.

3. Σε περίπτωση διαγραφής των μεριδίων ΟΣΕΚΑ από την οργανωμένη αγορά, οι δικαιούχοι των μεριδίων που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αυλών Τίτλων δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων που κατέχουν υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας σύστασης ή λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, των οποίων τα μερίδια πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, πλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4, καθώς και κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εισαγωγή μεριδίων ΟΣΕΚΑ προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και τη μεταβίβαση κινητών αξιών που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

ΙΒ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 89 Ν. 4099/2012

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την κίνηση των κεφαλαίων, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 100, ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο οποίος διαθέτει τα μερίδια του στην Ελλάδα, δεν υπάγεται σε τυχόν πρόσθετες διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

2. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος δύναται να διαθέτει τα μερίδια του στην Ελλάδα, κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 90.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και οι οποίες αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα και σε γλώσσα που είθισται στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι επικαιροποιημένες.

4. Για τους σκοπούς των άρθρων 89 έως και 92 του παρόντος νόμου, ο όρος «ΟΣΕΚΑ» περιλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα ενός ΟΣΕΚΑ.

5. Εάν ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος διαθέτει τα μερίδια του στην Ελλάδα, παρέχει στους επενδυτές που βρίσκονται στην Ελλάδα τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτείται να παρέχει στους επενδυτές στο κράτος - μέλος καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου IX της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 75 έως και 84 του παρόντος νόμου. Οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου IX της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές με τον τρόπο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα. β) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα. γ) Αλλες πληροφορίες ή έγγραφα, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, μεταφράζονται, κατ' επιλογήν του ΟΣΕΚΑ, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. δ) Ο ΟΣΕΚΑ ευθύνεται για την ακριβή μετάφραση των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ'.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και σε κάθε μεταβολή των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων.

7. Η συχνότητα δημοσιοποίησης της καθαρής τιμής και της τιμής διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 76 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, διέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

8. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι πληρωμές στους μεριδιούχους του που βρίσκονται στην Ελλάδα, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων του, καθώς και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών τις οποίες ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει, τηρώντας τις νομοθετικές, κανονιστικές Kat διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα.

9. Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαφημίζεται στην Ελλάδα τηρώντας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 79 σχετικές διατάξεις που αφορούν τη διαφήμιση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

10. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, να χρησιμοποιεί στην επωνυμία ή στο διακριτικό του τίτλο, την ίδια νομική μορφή, όπως «εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο», υπό την οποία δραστηριοποιείται στο κράτος - μέλος καταγωγής του. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει για λόγους σαφήνειας να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

11. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 1 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκαν η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 (EE L 176/10.7.2010), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

12. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος -μέλος.[15]

Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Άρθρο 90 Ν. 4099/2012

1. ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους - μέλους δύναται να ξεκινήσει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα αφού προηγουμένως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λάβει από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τα ακόλουθα στοιχεία: α) Επιστολή κοινοποίησης του ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που ο ΟΣΕΚΑ έχει ορίσει για τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, όπου συντρέχει περίπτωση, ρυθμίσεων για τις κατηγορίες μεριδίων. Στην περίπτωση που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην Ελλάδα από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης του, αυτό αναφέρεται ρητώς στην επιστολή κοινοποίησης. β) Βεβαίωση των Αρμοδίων Αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής του ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. γ) Τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, το ενημερωτικό του δελτίο και, εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του, μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ. δ) Τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ. Τα υπό γ' και δ' έγγραφα υποβάλλονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση τους.

2. Η επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, παρέχονται σε γλώσσα που είθισται στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εκτός εάν οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνήσουν να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα και των δύο αυτών κρατών-μελών.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται την ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτηση των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Για τους σκοπούς της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ζητεί κανένα άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή πληροφορία, πλέον εκείνων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ' καιδ' της παραγράφου 1 και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους. Ο ΟΣΕΚΑ επικαιροποιεί τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις, κοινοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επισημαίνει τον τρόπο απόκτησης των εν λόγω εγγράφων ηλεκτρονικά.

6. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε περίπτωση μεταβολής αναφορικά με την κατηγορία των μεριδίων που διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου σε άλλο κράτος μέλος και σε τρίτο κράτος - Άρθρο 91 Ν. 4099/2012

1. Αν ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδια του σε άλλο κράτος - μέλος, υποβάλλει καταρχήν επιστολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που ο ΟΣΕΚΑ έχει ορίσει για τη διάθεση των μεριδίων του στο κράτος - μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, όπου συντρέχει περίπτωση, ρυθμίσεων για τις κατηγορίες μεριδίων. Στην περίπτωση που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στο άλλο κράτος - μέλος από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης του, αυτό αναφέρεται ρητώς στην επιστολή κοινοποίησης του.

2. Ο ΟΣΕΚΑ επισυνάπτει στην επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα εξής έγγραφα, στην πλέον πρόσφατη έκδοση τους: α) τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, το ενημερωτικό του δελτίο και, εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του, μεταφρασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80, μεταφρασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν είναι πλήρεις οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής τους. Ταυτόχρονα, συνυποβάλλει βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον ΟΣΕΚΑ για την ανωτέρω διαβίβαση. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να ξεκινήσει τη διάθεση των μεριδίων του στην αγορά του κράτους -μέλους υποδοχής του από την ημερομηνία της εν λόγω ενημέρωσης.

4. Η επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και η βεβαίωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ συμφωνήσουν να διατίθεται σε επίσημη γλώσσα και των δύο αυτών κρατών - μελών.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει και να αρχειοθετεί τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ηλεκτρονικά.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους. Ο ΟΣΕΚΑ επικαιροποιεί τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις, κοινοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του και επισημαίνει τον τρόπο απόκτησης των εν λόγω εγγράφων ηλεκτρονικά.

7. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε περίπτωση μεταβολής αναφορικά με την κατηγορία των μεριδίων που διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί εγγράφως τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

8. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 1 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκαν η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 και ο Κανονισμός (EE) 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Αρμοδίων Αρχών των κρατών-μελών υποδοχής των ΟΣΕΚΑ στις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και της βεβαίωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Αρμοδίων Αρχών του κράτους - μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, για τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

10. ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου δύναται να διαθέσει μερίδια του σε τρίτο κράτος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του τρίτου κράτους και αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εάν της ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Διάθεση μεριδίων άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα - Άρθρο 92 Ν. 4099/2012

1. Για τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή με έδρα σε τρίτο κράτος, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων της παραγράφου 1, που αιτείται άδεια για τη διάθεση μεριδίων του στην Ελλάδα, για την απόφαση της, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων. Η άρνηση χορήγησης άδειας αιτιολογείται δεόντως.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 10 του άρθρου 89 εφαρμόζονται και ως προς τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΙΓ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

Αρμοδιότητες της ΕΚ - Άρθρο 93 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του. Σε περίπτωση διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει επίσης την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 92, καθώς και των διατάξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ενεργεί είτε άμεσα, είτε σε συνεργασία με άλλες αρχές, είτε αναθέτοντας αρμοδιότητες σε τρίτους που ενεργούν υπό την πλήρη ευθύνη της, είτε προσφεύγοντας στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να: α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφο του, β) απαιτεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλεί και να λαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 9 έως και 13 του άρθρου 22 του ν. 3340/2005 (Α' 112), γ) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έχοντας επιπροσθέτως τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 3340/2005, δ) έχει πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων και να λαμβάνει αντίγραφο αυτής, ε) απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, στ) ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ζ) ζητεί την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, η) απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τις εταιρείες διαχείρισης, τις ΑΕΕΜΚ ή τους θεματοφύλακες, θ) λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής συμμόρφωση των εταιρειών διαχείρισης, των ΑΕΕΜΚ και των θεματοφυλάκων προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ι) απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων ΟΣΕΚΑ, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού, ια) ζητεί την αναστολή διαπραγμάτευσης και αποφασίζει τη διαγραφή των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ιβ) ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε έναν ΟΣΕΚΑ ή μια εταιρεία διαχείρισης ή την έγκριση που έχει χορηγήσει σε έναν θεματοφύλακα, ιγ) υποβάλλει έγκληση και ιδ) αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή άλλους εμπειρογνώμονες τη διενέργεια εξακριβώσεων ή ερευνών.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν τα εποπτευόμενα πρόσωπα, πλέον των αναφερομένων σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου στοιχείων, τον χρόνο και τρόπο υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Κυρώσεις - Άρθρο 94 Ν. 4099/2012

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε ΑΕΔΑΚ, σε θεματοφύλακα, σε νομικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε ΑΕΕΜΚ, σε ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος ή σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι διαθέτουν μερίδια στην Ελλάδα, σε εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος και λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές κατά τρόπο μη κατανοητό, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασης της, η λήψη μέτρων για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της ΑΕΔΑΚ, της ΑΕΕΜΚ, του θεματοφύλακα και του νομικού προσώπου που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό εταιρείας διαχείρισης που λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από εκατό (100) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους του παραβάτη. Πα την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2, τα οποία παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και των άρθρων 59 έως και 64, 85 και 87 του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, τιμωρούνται, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ.

4. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, υφιστάμενου ή μη, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτόν επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όποιον ασκεί παράνομα επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος νόμου, ενώ αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1.

5. Σε περίπτωση μη συνεργασίας σε έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε φυσικά πρόσωπα πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000)ευρώ.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, να βλάψει τα συμφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Άρθρο 95 Ν. 4099/2012

1. Για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σχετικά με τις δραστηριότητες των ΟΣΕΚΑ, αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α' 191).

2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επίλυση των διαφορών αυτών.

Συνεργασία αρμόδιων αρχών κρατών μελών - Άρθρο 96 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές των κρατών - μελών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των εκτελεστικών μέτρων αυτής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις αρμοδιότητες της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες η ερευνώμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει χωρίς καθυστέρηση στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών-μελών τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των εκτελεστικών μέτρων αυτής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και παρέχει σε αυτή χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του Κανονισμού (EE) 1095/2010.

3. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό με λεπτομερή τρόπο στις Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους, προκειμένου αυτές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Εάν οι Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι έχουν βάσιμους λόγους να υποπτεύονται ότι πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στην εποπτεία τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει τις εν λόγω Αρμόδιες Αρχές για τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τη συνεργασία των Αρμοδίων Αρχών άλλου κράτους - μέλους κατά για τη διενέργεια εποπτείας ή επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας στο έδαφος του άλλου κράτους -μέλους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει αίτημα από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους για διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 101 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ: α) προβαίνει η ίδια στην αιτούμενη εξακρίβωση ή έρευνα, ή β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα, ή γ) επιτρέπει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή άλλο εμπειρογνώμονα να διενεργήσει την εξακρίβωση ή έρευνα.

7. Εάν η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να αποδεχθεί αίτημα των Αρμόδιων Αρχών του κράτους - μέλους που ζήτησαν συνεργασία να συνοδεύεται το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού τους προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση ή έρευνα τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εάν η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού της προσωπικού.

8. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει τη συνεργασία των Αρμόδιων Αρχών άλλου κράτους - μέλους για τη διενέργεια εξακρίβωσης ή έρευνας στο έδαφος του και η εν λόγω έρευνα διενεργείται από τις Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού της προσωπικού.

9. Σε περίπτωση που η εξακρίβωση ή έρευνα διενεργείται στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών της παραγράφου 2, καθώς και να απέχει από κάθε ενέργεια που προβλέπεται στην παράγραφο 6, μόνον εάν: α) η αιτούμενη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Ελλάδας, β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά των ιδίων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων και γ) έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει λεπτομερώς τις Αρμόδιες Αρχές που υποβάλλουν την αίτηση σχετικά με κάθε απόφαση άρνησης που λαμβάνει δυνάμει της παραγράφου 9.

11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών τα ακόλουθα: α) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε, β) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διενέργεια έρευνας ή επιτόπιας εξακρίβωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 102, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε, ή γ) τις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν της αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εξουσιοδότηση των στελεχών της να συνοδεύσουν το προσωπικό της Αρμόδιας Αρχής του άλλου κράτους - μέλους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8, δεν έγιναν ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή η αίτηση απορρίφθηκε.

12. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 9 του άρθρου 101 και του άρθρου 105 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις διαδικασίες για τις επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες, καθώς και σχετικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Αρμοδίων Αρχών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, αντίστοιχα.

Επαγγελματικό απόρρητο - Ανταλλαγή πληροφοριών - Άρθρο 97 Ν. 4099/2012

1. Τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλμένοι από αυτήν ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή άλλοι εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση των ανωτέρω προσώπων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε άλλο πρόσωπο ή δημόσια αρχή, παρά μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα του, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται στις περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 (Α' 167) ή ειδικών νομοθετικών διατάξεων που προβλέπουν συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ορισμένες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, καθώς και όταν συγκατατίθεται η δημόσια αρχή που κοινοποίησε τη σχετική πληροφορία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης-εκκαθάρισης ΟΣΕΚΑ ή εταιρείας διαχείρισης ή θεματοφύλακα ύστερα από δικαστική απόφαση, επιτρέπεται στα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες δεν αφορούν σε τρίτους που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης των ανωτέρω, στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού ή εμπορικού δικαίου.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών-μελών βάσει του παρόντος νόμου, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν τους ΟΣΕΚΑ ή τις εταιρείες διαχείρισης ή τους θεματοφυλακές τους, ή να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο της παραγράφου 1. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με Αρμόδιες Αρχές κράτους - μέλους βάσει του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορούν να ορίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να κοινοποιηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση τους και ενδεχομένως μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσαν τη συγκατάθεση τους.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις Αρμόδιες Αρχές τρίτων κρατών ή με αρχές ή φορείς τρίτων κρατών, υπό τον όρο ότι οι χορηγούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών ή φορέων. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, δύνανται να κοινοποιηθούν μόνον ύστερα από ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχομένως, μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεση τους.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει των παραγράφων 1 ή 2, δύναται να τις χρησιμοποιεί μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων της για τους εξής σκοπούς: α) για να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας εκ μέρους των ΟΣΕΚΑ ή των εταιρειών διαχείρισης τους ή των θεματοφυλάκων τους και να διευκολύνει τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, ή β) για την διευκόλυνση οποιωνδήποτε ερευνών της εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, ή γ) για να επιβάλει κυρώσεις ή να λάβει μέτρα, ή

δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή ε) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 99.

5. Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφ' ενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφ' ετέρου, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του Υπουργείου Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 1969/1991 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 437/1985 (ΑΊ57), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της, των αρμοδίων αρχών για την εποπτεία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των δημοσίων αρχών για τις οποίες ειδικές νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφ' ενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφ' ετέρου των προσώπων τα οποία νόμιμα μετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ΟΣΕΚΑ, της εταιρείας διαχείρισης του ή του θεματοφύλακα του, των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στους οποίους έχουν νόμιμα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των λογαριασμών των ιδρυμάτων αυτών και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των προσώπων του παρόντος εδαφίου. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1 και 4 δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση, από τις προαναφερόμενες Αρμόδιες Αρχές, των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους, ούτε τη διαβίβαση, σε φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση συστημάτων αποζημίωσης, των αναγκαίων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πληροφοριών. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται βάσει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου διέπονται από τους όρους του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, όταν οι πληροφορίες προέρχονται από Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους, δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Αρμοδίων Αρχών που τις κοινοποίησαν και ενδεχομένως μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεση τους.

6. Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών του παρόντος άρθρου δύναται να επεκταθεί και σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, αλλά είναι εντεταλμένα από τις Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 5 για τον έλεγχο ή τη διερεύνηση παραβάσεων από τους εποπτευόμενους οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 για το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.

7. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εμποδίζουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές ή οργανισμοί δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών οι οποίες κοινοποίησαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Διενέργεια ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές - Άρθρο 98 Ν. 4099/2012

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι οποίοι διενεργούν έλεγχο των εκθέσεων, των καταστάσεων και των λοιπών λογιστικών εγγράφων ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης του ή του θεματοφύλακα του ή εκτελούν κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε απόφαση ή γεγονός που περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον το γεγονός αυτό ή η απόφαση είναι δυνατόν: α) να συνιστά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, ή παράβαση άλλων νομοθετικών διατάξεων, ή β) να θίξει τη συνέχεια της λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης του ή του θεματοφύλακα του, ή γ) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης εκθέσεων, καταστάσεων ή άλλων λογιστικών εγγράφων ή σε διατύπωση επιφυλάξεων επ' αυτών.

2. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και για κάθε γεγονός ή απόφαση που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους της παραγράφου 1 σε σχέση με επιχείρηση που διατηρεί στενούς δεσμούς ελέγχου με τον ΟΣΕΚΑ ή την εταιρεία διαχείρισης του ή τον θεματοφύλακα του.

3. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γεγονότων ή αποφάσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 από τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύμβαση ή από νομοθετική ή κανονιστική ή άλλη διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά.

Αποφάσεις της ΕΚ - Άρθρο 99 Ν. 4099/2012

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου σε περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ περιλαμβάνουσας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογεί εγγράφως κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση οποιασδήποτε άδειας και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει του παρόντος νόμου, και την κοινοποιεί στον αιτούντα.

3. Ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα τις κείμενες διατάξεις, δύνανται, προς το συμφέρον των καταναλωτών και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να προσφεύγουν στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του: α) δημόσιοι φορείς ή εκπρόσωποι τους,

β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τους καταναλωτές, ή γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα μέλη τους.

Λήψη μέτρων από την ΕΚ - Ενημέρωση αρμόδιων αρχών - Άρθρο 100 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα κατά των ΟΣΕΚΑ που έχει αδειοδοτήσει, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και σχετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, καθώς και των προβλεπόμενων στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λάβει μέτρα κατά των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα και οι οποίες: ί) ενσωματώνουν διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που προβλέπουν σχετικές αρμοδιότητες των αρμοδίων αρχών των κράτων-μελών υποδοχής ή ii) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας, ή των απαιτήσεων των παραγράφων 5 έως και 8 του άρθρου 89 του παρόντος νόμου.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κάθε απόφαση περί ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που επιβάλλεται σε ΟΣΕΚΑ ή κάθε αναστολή της έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του που επιβάλλεται σε ΟΣΕΚΑ, στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών-μελών υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και, εάν η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

3. Οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δύνανται, αντίστοιχα, να λαμβάνουν μέτρα κατά της εταιρείας διαχείρισης εάν αυτή παραβαίνει κανόνες της δικαιοδοσίας τους.

4. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να θεωρεί ότι ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, του οποίου τα μερίδια διατίθενται στην Ελλάδα, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οποίες όμως δεν παρέχουν εξουσίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφέρει τις διαπιστώσεις της στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα.

5. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή επειδή το κράτος - μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν προέβη σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ΟΣΕΚΑ εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο σαφώς επιζήμιο για τα συμφέροντα των επενδυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται: α) αφού ενημερώσει τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της παύσης της διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα, ή β) εν ανάγκη, να θέσει το ζήτημα υπόψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών για κάθε μέτρο που έλαβε σύμφωνα με την περίπτωση α' του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

6. Εάν οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής ΟΣΕΚΑ, που έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του οποίου τα μερίδια διατίθενται στο έδαφος του, έχουν συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οποίες όμως δεν παρέχουν εξουσίες στις εν λόγω αρχές, αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία λαμβάνει τα δέοντα μέτρα.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκολύνει την επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για τα μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν από το κράτος - μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως και 5.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λαμβάνει μέτρα κατά εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους, η οποία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, καθώς και κατά οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ και διαθέτει μερίδια του στην Ελλάδα, σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους καταγωγής τους για κάθε μέτρο που έλαβε σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο.

Ενημέρωση και συνεργασία - Άρθρο 101 Ν. 4099/2012

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά με τις Αρμόδιες Αρχές όλων των εμπλεκόμενων κρατών-μελών, όταν μία εταιρεία διαχείρισης ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος ή στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης ανταλλάσσει, κάθε πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και τους μετόχους της εταιρείας διαχείρισης, η οποία μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της και τον έλεγχο της. Ειδικότερα, οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους -μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή, από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου και την παράγραφο 2 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2. Οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνονται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία διαχείρισης ή των περιορισμών των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ οποιοδήποτε πρόβλημα επισημαίνει σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης που έχει αδειοδοτηθεί από αυτήν, το οποίο θα μπορούσε να δυσχεράνει την εποπτεία των Αρμοδίων Αρχών του κράτους -μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση των απαιτήσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 35 του παρόντος νόμου.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης οποιοδήποτε πρόβλημα επισημαίνει σε επίπεδο ΟΣΕΚΑ που έχει αδειοδοτηθεί από αυτήν, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της εταιρείας διαχείρισης ή τη συμμόρφωση αυτής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Έλεγχος υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους μέλους - Άρθρο 102 Ν. 4099/2012

1. Αν εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, οι Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους δύνανται, αφού ενημερώσουν προηγουμένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνουν οι ίδιες ή μέσω εντεταλμένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του παρόντος νόμου.

ΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Φορολογικές διατάξεις - Άρθρο 103 Ν. 4099/2012

1. Η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ, η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή μεριδίων ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

2. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, πλην μερισμάτων ημεδαπής, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α' 151) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3. Η εταιρεία διαχείρισης, στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, ή κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ του άρθρου 40, υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή τυχόν επί μέρους επενδυτικών του τμημάτων. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή μετόχων του. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε ΟΣΕΚΑ ή τυχόν επί μέρους επενδυτικών του τμημάτων βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: α) για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς άνευ προσαυξήσεως,

β) για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25), γ) για μικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5), δ) για μετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγορία ΟΣΕΚΑ πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή της κατάταξης του ΟΣΕΚΑ, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

4. Από το φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά: α) τυχόν φόρος που παρακρατήθηκε επί κτηθέντων από τον ΟΣΕΚΑ εισοδημάτων από κινητές αξίες από την ημεδαπή ή τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, γ) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω εκπτώσεων, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

5. Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και προκειμένου περί ΑΕΕΜΚ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του ν. 2238/1994.

6. Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3842/2010, αντικαθίσταται.

7. Όπου σε φορολογικές διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια ή σε αμοιβαία κεφάλαια του ν. 3283/2004, ή σε μερίδια αυτών, νοούνται τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ΑΕΕΜΚ του παρόντος νόμου, ή τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων του παρόντος νόμου και οι μετοχές των ΑΕΕΜΚ, αντίστοιχα. Όπου σε φορολογικές διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε «ανώνυμες εταιρίες», στον όρο δεν περιλαμβάνονται οι ΑΕΕΜΚ, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Όπου σε φορολογικές διατάξεις γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3283/2004, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

Θέματα ασφαλιστικών εταιρειών - Άρθρο 104 Ν. 4099/2012

Σε περίπτωση ασφάλισης ζωής μπορεί να συμφωνηθεί ότι η ασφαλιστική αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μετρητά, αλλά με τη μεταβίβαση στο δικαιούχο μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή μετοχών ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (Α' 178).

Μετατροπή ΑΕΠΕΥ σε ΑΕΔΑΚ - Άρθρο 105 Ν. 4099/2012

Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, που έχουν λάβει άδεια για να παρέχουν μόνον τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, δύνανται, βάσει του παρόντος νόμου, να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω εταιρείες παραιτούνται από την άδεια λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του ν. 3606/2007 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3606/2007.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις - Άρθρο 106 Ν. 4099/2012

1. Τα αμοιβαία κεφάλαια που είχαν συσταθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου οφείλουν να τροποποιήσουν τις διατάξεις του κανονισμού τους ώστε αυτός να συμφωνεί προς τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η προσαρμογή των κανονισμών των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιείται ατελώς.

2. Τα αμοιβαία κεφάλαια που είχαν συσταθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου μεριμνούν για την άμεση αντικατάσταση του απλοποιημένου ενημερωτικού τους δελτίου, που καταρτίσθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3283/2004, με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 80.

3. Τηρούμενης της παραγράφου 4, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3283/2004 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την κατάργηση τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις. Όπου στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται αμοιβαίο κεφάλαιο νοείται ΟΣΕΚΑ.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 47 του ν. 3283/2004, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Ως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς που παραπέμπουν σε καταργούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διατάξεις των άρθρων 1 έως και 47 του ν. 3283/2004, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενο τους, διατάξεις των άρθρων 2 έως 105 του παρόντος νόμου.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 47 του ν. 3283/ 2004 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για τις σχετικές εκκρεμείς διαδικασίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Απόφασης ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 4-5

[2] Απόφασης ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 17-21.

[3] Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 6-16.

[4] Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 22-29.

[5] Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 30-37.

[6] Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, άρθρα 3-7

[7] Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.2012, άρθρα 38-39, και 40-45.

[8] Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, άρθρα 8-19.

[9] Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, άρθρα 20-22.

[10] Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, άρθρα 23-25.

[11] Απόφαση 17/633/20.12.2012, άρθρα 2-3.

[12] Απόφαση 17/633/20.12.2012, άρθρο 4.

 

[13] Απόφαση 15/633/20.12.2012, άρθρο 46.

[14] Απόφαση 12/638/11.2.2013, άρθρα 3-16.

[15] Απόφαση ΕΚ 16/633/20.12.2012, άρθρα 26-28.