Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

ix. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 30: Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση μετασχηματισμού 
[Το άρθρο 30 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 4 άρθρου 17 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81/5.4.2013)]

 
Άρθρο 31: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά
1. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: "(δ) οι μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομικής και οιονεί κληρονομικής διαδοχής ή κληροδοσίας, καθώς και οι μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως ή μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά ή καταβολή εις είδος μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο".
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 360/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 "1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ελληνική γλώσσα εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση για το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικής χρήσης."
3. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 360/1985 προστίθεται νέο άρθρο 2α ως εξής:
 "Άρθρο 2α
 Οι εταιρείες του άρθρου 2 υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης."
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
 "12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ` του ν. 2396/1996, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν τακτικό έλεγχο ή έκτακτους ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες."5. Μετά το άρθρο 30γ του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`) προστίθεται νέο άρθρο 30δ ως εξής:
 "Άρθρο 30δ
 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα εντός Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέροντας τα εξής στοιχεία:
α) Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται το είδος των εργασιών, τις οποίες προτίθεται να ασκήσει μέσω αυτού.
β) Την οργανωτική και λειτουργική υποδομή του υποκαταστήματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
γ) Το πρόσωπο που θα διευθύνει το υποκατάστημα.
 2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την ίδρυση του υποκαταστήματος. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των στοιχείων της γνωστοποίησής της, η Α.Ε.Ε.Δ. οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν η μεταβολή λάβει χώρα, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της βάσει των νέων στοιχείων."
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 3152/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Όπου προβλέπεται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία ότι απαιτείται γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Εξαιρείται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου η γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2471/1997."
7. Μετά το άρθρο 32 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α`) προστίθεται νέο άρθρο 32α το οποίο έχει ως εξής:
 "Άρθρο 32α
 Οι διατάξεις του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α`) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου."
8. Οι διατάξεις του ν. 5658/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" εφαρμόζονται και στις άυλες (κινητές) αξίες που καταχωρούνται στο Σύστημα Αυλων Τίτλων. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
 "2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται "Κανονισμός Αναδοχών", με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την εν γένει συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαμεσολαβούν, με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, παρέχοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 δ`, παρ. 2 δ`, ε` και στ` του ν. 2396/1996. Με τον Κανονισμό αυτόν μπορεί να θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των αναδόχων και των συμβούλων έκδοσης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, στις περιπτώσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο με ή χωρίς δημόσια προσφορά, διάθεσης ήδη εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών με δημόσια προσφορά και δημόσιας προσφοράς χωρίς εισαγωγή των κινητών αξιών σε χρηματιστήριο. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προπαρασκευή, τη διενέργεια, τη διεκπεραίωση, την προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών αναδοχής, τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, τη θέσπιση περιορισμών στη διενέργεια αναλύσεων και τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από τους αναδόχους μετά την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών εταιρείας σε χρηματιστήριο ή μετά τη διάθεση κινητών αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες αναδοχής όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών."
10. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998 ("Κανονισμός Αναδοχών"). Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται αυτοδίκαια η υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το νόμο αυτόν, και της υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998, εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την κατάργηση της εν λόγω απόφασης.

 
Άρθρο 32:  Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις
1. Δημόσιες προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002 πριν την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από την απόφαση αυτή.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου καταργείται η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002.

 
Άρθρο 33:  Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.