Εθνική Νομοθεσία

 

Α. Νόμοι

 
N 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002). 

 
Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις
               
i) Απόφαση 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων» (Φ.Ε.Κ. Β' 1487/6-12-2000)

 
Γ. Εγκύκλιοι, Συστάσεις, Ανακοινώσεις

 

i) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 10-2-2011, «Eνημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από εισηγμένες εταιρίες»