Διαδικασία

 

v. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 
Άρθρο 10: Δημοσιοποίηση της πρότασης και ενημέρωσης  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Πρόσωπο που έχει αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή που υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας. Η ενημέρωση γίνεται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης ή, προκειμένου για υποχρεωτική δημόσια πρόταση, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προθεσμίας. Ταυτόχρονα με την ενημέρωση της παραγράφου αυτής, ο προτείνων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο προτείνων ανακοινώνει τη δημόσια πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που αφορά η δημόσια πρόταση. Η ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Την επωνυμία και την έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
(β) Το όνομα και τη διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που ο προτείνων είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη νομική μορφή, την έδρα και τη διεύθυνσή του.
(γ) Την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμβούλου του προτείνοντος που προβλέπεται στο άρθρο 12.
(δ) Τις κινητές αξίες ή την κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
(ε) Τον μέγιστο αριθμό των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας.
(στ) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία Αντάλλαγμα.
(ζ) Τον ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
(η) Τον αριθμό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που ήδη κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο προτείνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7.
(θ) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της, πρόσθετων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
3. Τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος πληροφορούν για την υποβολή δημόσιας πρότασης τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, τους εργαζομένους απευθείας χωρίς υπαίτια βραδύτητα.

 
Άρθρο 11: Πληροφοριακό δελτίο
1. Ο προτείνων δημοσιεύει, σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 16, Πληροφοριακό δελτίο, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, ώστε οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να είναι σε θέση να διαμορφώσουν γνώμη γι` αυτή. Στο Πληροφοριακό δελτίο περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία και πληροφορίες:
(α) Οι όροι της δημόσιας πρότασης.
(β) Η επωνυμία και η έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
(γ) Το όνομα και η διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που προτείνων είναι νομικό πρόσωπο, η επωνυμία, η νομική μορφή, η έδρα και η διεύθυνσή του.
(δ) Τα στοιχεία του συμβούλου του προτείνοντος που προβλέπεται στο άρθρο 12 περιλαμβανομένης της επωνυμίας, της έδρας και της διεύθυνσής του.
(ε) Στοιχεία των υπευθύνων σύνταξης του πληροφοριακού δελτίου, περιλαμβανομένου του ονόματος και της σχέσης τους με τον προτείνοντα, καθώς και βεβαίωσή τους ότι το Πληροφοριακό δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της δημόσιας πρότασης.
(στ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
(ζ) Ο μέγιστος αριθμός των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας.
(η) Ο ελάχιστος αριθμός κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
(θ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.
(ι) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, πρόσθετων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
(ια) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία ή κατηγορία κινητών αξιών Αντάλλαγμα, οι λεπτομέρειες καταβολής του και σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης η μέθοδος προσδιορισμού του ανταλλάγματος.
(ιβ) Εφόσον ως Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονται τίτλοι, πλήρη στοιχεία τους, με ρητή αναφορά των δικαιωμάτων που παρέχουν, καθώς και του εκδότη τους.
(ιγ) Κάθε προϋπόθεση που έχει επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης.
(ιδ) Ημερομηνία έναρξης και τέλους της περιόδου αποδοχής.
(ιε) Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης για να δηλώσουν την αποδοχή της, η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη δήλωση υποχρεώσεων ή για την ανάκληση της δήλωσης και η διαδικασία καταβολής παροχής και αντιπαροχής.
(ιστ) Οι επιχειρηματικοί στόχοι του προτείνοντος σχετικά με τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και της προτείνουσας εταιρείας, καθώς και σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στους όρους απασχόλησης, ιδίως τα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος για τις δύο εταιρείες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
(ιζ) Οι ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.
(ιη) Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται η πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 22.
(ιθ) Οι χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που διενήργησε άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης, αναφέροντας ειδικότερα το είδος της συναλλαγής, τον όγκο, την τιμή και την ημέρα διενέργειας κάθε επιμέρους συναλλαγής.
(κ) Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης.
(κα) Η ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προτείνοντος ή συντονισμένα με αυτόν ή με την υπό εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η μορφή, η επωνυμία, η καταστατική έδρα τους, η σχέση τους με τον προτείνοντα και με την υπό εξαγορά εταιρεία.
(κβ) Λεπτομερής αναφορά της μετοχικής σύνθεσης και των συμμετοχών του προτείνοντος σε άλλες εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
(κγ) Το εθνικό δίκαιο το οποίο θα διέπει την έννομη σχέση του προτείνοντος με τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης, καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια.
(κδ) Η αποζημίωση που προσφέρεται για τα δικαιώματα τα οποία αίρονται ως αποτέλεσμα του κανόνα εξουδετέρωσης των μέτρων άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 17 με λεπτομερή αναφορά στον τρόπο καταβολής της και στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της.
2. Όταν το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης συνίσταται σε τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά, το Πληροφοριακό δελτίο αναφέρει τον τόπο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου για τους τίτλους αυτούς και των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσίευσε ο εκδότης των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις πληροφόρησης, καθώς και τον τόπο καταχώρισης των σημαντικών γεγονότων που γνωστοποιεί ο εκδότης των τίτλων.
3. Όταν το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει και τίτλους που δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά, το Πληροφοριακό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τους τίτλους αυτούς αντίστοιχες προς εκείνες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 3401/2005, οι οποίες επιτρέπουν στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να σχηματίσουν γνώμη ως προς την περιουσία, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη των τίτλων.
4. Το Πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με το νόμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή σε αυτήν πλήρους σχεδίου από τον προτείνοντα, ή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση της παραγράφου 3.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιτρέψει στον προτείνοντα να μην συμπεριλάβει στο Πληροφοριακό δελτίο κάποια πληροφορία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3, εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμη ή δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς υπερβολικό κόστος, εφόσον η πληροφορία αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη για την προστασία των μετόχων ή των εργαζομένων της υπό εξαγορά εταιρείας.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα να συμπεριληφθούν στο Πληροφοριακό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι απαραίτητες για την επαρκή ενημέρωση των αποδεκτών.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο υποβληθέν προς έγκριση Πληροφοριακό δελτίο, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την πληρέστερη ενημέρωση και για τη διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο προτείνων οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμενος να επισημάνει τούτο στο Πληροφοριακό δελτίο.
8. Ο προτείνων υποβάλλει το Πληροφοριακό δελτίο στην υπό εξαγορά εταιρεία ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή του.
9. Μετά τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου, τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος το διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
10. Πληροφοριακό δελτίο το οποίο έχει εγκριθεί από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους - μέλους και αφορά κινητές αξίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, αφού μεταφρασθεί στα ελληνικά, κυκλοφορεί νομίμως στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες στο Πληροφοριακό δελτίο, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν συγκεκριμένο χρηματιστήριο ή οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και σχετίζονται αφ` ενός με τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για την αποδοχή της πρότασης και για τη λήψη του οφειλόμενου ανταλλάγματος από τους αποδέκτες στο τέλος της περιόδου αποδοχής και αφ` ετέρου με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται το προσφερόμενο στους κατόχους των κινητών αξιών Αντάλλαγμα.
11. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται το ελάχιστο περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου, να προβλέπονται επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό, να διαφοροποιείται το περιεχόμενό του και η διαδικασία έγκρισής του κατά κατηγορίες περιπτώσεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια.

 
Άρθρο 12: Σύμβουλος προτείνοντος
1. Το Πληροφοριακό δελτίο, καθώς και κάθε Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21 υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο δύναται να παρέχει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος, βεβαιώνοντας την ακρίβεια του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει σε ειδικό τμήμα του πληροφοριακού δελτίου την άποψή του για τις μεθόδους και τη διαδικασία διασφάλισης των αναλαμβανόμενων με τη δημόσια πρόταση υποχρεώσεων του προτείνοντος έναντι των αποδεκτών της, καθώς και για την αξιοπιστία της δημόσιας πρότασης. Ο σύμβουλος εκθέτει ιδίως την άποψή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλισθεί ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής ή παροχής του προσφερόμενου τιμήματος ή ανταλλάγματος, καθώς και για το βαθμό εξασφάλισης των αποδεκτών.
3. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει εγγράφως την άποψή του σχετικά με τυχόν Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21.

 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα
1. Κάθε ανακοίνωση που υπόκειται σε υποχρεωτική δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού δημοσιεύεται με ταυτόσημο περιεχόμενο:
α) στο διαδικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου αμέσως,
β) στο ημερήσιο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου και
γ) στο διαδικτυακό τόπο που τυχόν διατηρεί όποιος προβαίνει στην ανακοίνωση, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η δημοσιοποίηση της περίπτωσης α`.
2. Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση και σε οργανωμένη αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί σε άλλο κράτος - μέλος, η σχετική δημοσίευση γίνεται ταυτόχρονα και στην αγγλική γλώσσα με ταυτόσημο περιεχόμενο.
3. Το Πληροφοριακό δελτίο δημοσιεύεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιμέλεια του προτείνοντος:
(α) με τη μορφή εντύπου που τίθεται δωρεάν στη διάθεση του κοινού στην έδρα και στα τυχόν υποκαταστήματα του προτείνοντος, του συμβούλου του και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά ο προτείνων και
(β) σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του προτείνοντος, εάν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, και του συμβούλου του.
4. Με ανακοίνωση του προτείνοντος ενημερώνεται το κοινό για τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου.
5. Κάθε δημόσια ανακοίνωση που αφορά τη δημόσια πρόταση γνωστοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 
Άρθρο 18: Αποδοχή δημόσιας πρότασης
1. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από τα πρόσωπα στα οποία αυτή απευθύνεται λαμβάνει χώρα με έγγραφη δήλωση, η οποία κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενες να παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τον προτείνοντα. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης μπορεί εναλλακτικά να γίνει μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται προς τους χειριστές του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21, οι δηλώσεις αποδοχής ανακαλούνται ελεύθερα, με παρόμοια δήλωση μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το Πληροφοριακό δελτίο.
2. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ούτε μεγαλύτερη των οκτώ (8) εβδομάδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος, να παρατείνει την περίοδο αποδοχής κατά δύο (2) το πολύ εβδομάδες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ` του άρθρου 5, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση παράτασης γνωστοποιείται με επιμέλεια του προτείνοντος στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.

 
Άρθρο 19:  Ικανοποίηση δηλώσεων αποδοχής
Αν οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλουν οι αποδέκτες προαιρετικής δημόσιας πρότασης αφορούν συνολικά αριθμό κινητών αξιών μεγαλύτερο από εκείνον που ο προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει, οι δηλώσεις ικανοποιούνται αναλογικά. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση, κατά την οποία οι δηλώσεις αποδοχής ικανοποιούνται αναλογικά, μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο όρο για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα ενός ελάχιστου ποσοστού ή ελάχιστου αριθμού κινητών αξιών ανά μέτοχο.

 
Άρθρο 20: Ανάκληση της δημόσιας πρότασης
1. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί να ανακληθεί από τον προτείνοντα, αν υποβληθούν Ανταγωνιστικές προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26. Η ανάκληση πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πληροφοριακού δελτίου της ανταγωνιστικής πρότασης.
2. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί επίσης να ανακληθεί, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του προτείνοντος μεταβολή των συνθηκών που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της δημόσιας πρότασης.
3. Η Ανάκληση της δημόσιας πρότασης ανακοινώνεται από τον προτείνοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

 
Άρθρο 21: Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης
1. Ο προτείνων μπορεί, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, να βελτιώσει για τους αποδέκτες τους όρους της δημόσιας πρότασης.
2. Η αναθεωρητική πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας και δημοσιεύεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 με επιμέλεια του προτείνοντος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναθεωρητικής πρότασης. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή μη της αναθεωρητικής πρότασης δημοσιεύεται, με επιμέλεια του προτείνοντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
3. Η υποβολή αναθεωρητικής δημόσιας πρότασης δεν παρατείνει αυτοδικαίως την περίοδο αποδοχής.
4. Όσοι έχουν αποδεχθεί την αρχική δημόσια πρόταση θεωρείται ότι αποδέχονται και την αναθεωρητική δημόσια πρόταση, εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18.

 
Άρθρο 22: Αιρέσεις
Η δημόσια πρόταση δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε Αιρέσεις πλην των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Πληροφοριακό δελτίο και αφορούν στη χορήγηση απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων ή στην έκδοση νέων κινητών αξιών οι οποίες προσφέρονται ως Αντάλλαγμα.

 
Άρθρο 23: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης
Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης δημοσιεύονται με επιμέλεια του προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιούνται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.

 
Άρθρο 24: Ενημέρωση των αρχών
1. Ο προτείνων και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του προτείνοντος, εάν ο προτείνων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και οι κάτοχοι κινητών αξιών της, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τα πρόσωπα αυτά παρέχουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση και οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10 και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής:
(α) Ο προτείνων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή της εταιρείας της οποίας οι τίτλοι παρέχονται ως Αντάλλαγμα, υποχρεούνται να δηλώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιεύουν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών κάθε απόκτηση κινητών αξιών, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως Αντάλλαγμα, καθώς και την τιμή απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1992. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, οι επιχειρήσεις που τα πρόσωπα αυτά ελέγχουν κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτά.
(β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην προτείνουσα εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία, της οποίας οι κινητές αξίες παρέχονται ως Αντάλλαγμα, υποχρεούται να δηλώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιεύει στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1992 την απόκτηση αυτή στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην προτείνουσα εταιρεία ή στην εταιρεία στην οποία οι κινητές αξίες παρέχονται ως Αντάλλαγμα, από το ίδιο, από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του, από τις επιχειρήσεις που το πρόσωπο αυτό ελέγχει κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992 ή από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτό, όσο και την τιμή απόκτησης, καθώς και τα δικαιώματα ψήφου της εν λόγω εταιρείας τα οποία κατέχει ήδη.

 
Άρθρο 25: Απαγόρευση διαφήμισης
Από την κατά το όρθρο 10 δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κάθε ανακοίνωση σχετική με τη δημόσια πρόταση πρέπει να περιορίζεται στην ενημέρωση που είναι απαραίτητη για τη δημοσιοποίησή της, καθώς και στη γνωστοποίηση των όρων και της διαδικασίας αποδοχής της.