ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

 

Οι Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό διακριτικών ευχερειών και επιλογών, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε χώρας.

1. Πίνακας διακριτικών ευχερειών και επιλογών

2. Πίνακας αμοιβαίας αναγνώρισης - Η Ελληνική θέση (χώρα καταγωγής / χώρα υποδοχής) έναντι των λοιπών Κρατών - Μελών (χώρα υποδοχής / χώρα καταγωγής)

Εάν επιθυμείτε συνοπτική παρουσίαση της αμοιβαίας αναγνώρισης των ανωτέρω διακριτικών ευχερειών και επιλογών από τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείτε την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα της CEBS.