Ανταγωνιστικές προτάσεις

 

Άρθρο 26: Ανταγωνιστικές προτάσεις
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος δεν μπορούν να προβούν σε πρόταση ανταγωνιστική της αρχικής.
2. Ανταγωνιστικές προτάσεις μπορεί να υποβληθούν μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ανταγωνιστικής πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της αρχικής πρότασης, εφόσον δεν ανακληθεί, παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής πρότασης. Ο προτείνων την ανταγωνιστική πρόταση δημοσιεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, καθώς και την παράταση της περιόδου αποδοχής της αρχικής δημόσιας πρότασης, την επομένη της έγκρισης του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Πληροφοριακό δελτίο της ανταγωνιστικής πρότασης δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του όρθρου 16, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η αποδοχή ανταγωνιστικής πρότασης από πρόσωπα που έχουν ήδη αποδεχθεί προηγούμενη πρόταση, θεωρείται ότι υποβάλλεται έγκυρα μόνον εφόσον έχει προηγηθεί ανάκληση της αποδοχής της προηγούμενης δημόσιας πρότασης.