- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

- ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1052 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες

- Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα και τα υποδείγματα γνωστοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες, καθώς και τη μορφή των αρχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/958 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την αντικειμενική παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων ή άλλων πληροφοριών που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συμφερόντων 

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/957 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες, καθώς και υποδείγματα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά καταχρηστικών πρακτικών ή ύποπτων εντολών ή συναλλαγών 

- Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/909  της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές και για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και την τήρηση του καταλόγου κοινοποιήσεων 

- Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς και τις απαιτήσεις για τη διατήρησή της, τον τερματισμό της ή την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την αποδοχή της

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ)2016/522 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημοσίων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών διευθυντικών στελεχών.

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378  της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/347  της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον  ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου._ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

- Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ)αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά της υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.