Ι.       Εθνική νομοθεσία

Α. Νόμοι

Νόμος 4141/2013 «Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81)

  1. Ορισμοί
  2. Όροι για την παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών
  3. Κυρώσεις
  4. Μεταβατικές, καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος
  5. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

 

Β. Συναφείς κανονιστικές πράξεις

  1. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/27.2.2014 (ΦΕΚ Β 1220) «Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
  2. Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 178/19.07.04 (ΦΕΚ Α 161) «Χρηματοδότηση νομικών προσώπων από πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών»
  3. Πράξη Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος 2474/31.5.2001 (ΦΕΚ Α 110)